Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2ου Κύκλου ΔΔΠΜΣ στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Χειμερινό 2023-2024)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 25/9/2023

 

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.),  το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Διιδρυματικού  Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (MSc in Communication Disorders and Sciences).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Τα Α’, Β’ και Γ’ εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, ενώ στα  Γ’ και Δ’ εξάμηνα  εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και στο Δ’ εξάμηνο η πρακτική άσκηση. Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων λογοθεραπείας των πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων ή άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω, καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν επαρκώς την ελληνική και αγγλική γλώσσα.  Επίσης, σε ποσοστό 50% μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι συναφών επιστημών (απόφοιτοι ειδικής αγωγής, γλωσσολογίας,  φιλολογίας, ξενόγλωσσων φιλολογιών, ιατρικής, παιδαγωγικών τμημάτων κ.ο.κ.) που προέρχονται από τμήματα πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από τμήματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων.

Ειδικά για τους πτυχιούχους τμημάτων λογοθεραπείας που θα φοιτήσουν στον Β’ κύκλο σπουδών δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών με έκπτωση 30% επί των διδάκτρων του προγράμματος.

Ο αριθμός φοιτητών/τριών που θα εισαχθούν στον 2ο κύκλο του προγράμματος, ο οποίος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023, θα είναι το μέγιστο σαράντα (40). Η αίτηση (βλ. τέλος προκήρυξης), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ στις Επιστήμες των Διαταραχών Επικοινωνίας (cds@uom.edu.gr) ή μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023  στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σε φυσικό φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (δείτε την αίτηση και τις οδηγίες στο τέλος της προκήρυξης). Συμπληρώνετε την αίτηση ηλεκτρονικά και τη στέλνετε στο cds@uom.edu.gr.  Στη συνέχεια,  εκτυπώνετε την αίτηση,  την υπογράφετε  και μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη στέλνετε με φυσικό φάκελο στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας.

 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στο τέλος της προκήρυξης.

 

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ). 

Υποψήφιοι για το ΔΔΠΜΣ μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι τμημάτων λογοθεραπείας ή συναφών επιστημών (ειδικής αγωγής, γλωσσολογίας, φιλολογίας, ξενόγλωσσων φιλολογιών, ιατρικής, παιδαγωγικών τμημάτων κ.ο.κ.), οι οποίοι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους πριν από την κοινοποίηση του πίνακα των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή σε συνέντευξη.

 

4. Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

Οι υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι μπορούν να καταθέσουν την αναλυτική τους βαθμολογία. 

 

5. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.

 

6. Μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.

 

7. Δύο συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  cds@uom.edu.gr  είτε ταχυδρομικά

Οι συστατικές επιστολές που συνοδεύουν την αίτηση των υποψηφίων για το ΔΔΠΜΣ μπορούν να είναι είτε και οι δύο ακαδημαϊκές είτε μία ακαδημαϊκή και μία επαγγελματική από συναφές πεδίο απασχόλησης.

 

8. Πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας Γ1/C1, τουλάχιστον μίας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας που πιστοποιούν τη γνώση της γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον/την υποψήφιο/α, είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α ́ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Για τους υποψηφίους της αλλοδαπής, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου  Β2,  το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς και πιστοποιημένη επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας.

 

9. Αντίγραφα πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων και ανακοινώσεων σε συνέδρια με τόμο περιλήψεων.

 

10. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε CD, εφόσον υπάρχει.

 

11. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 

12. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (γράψτε στην πίσω όψη το ονοματεπώνυμό σας).

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν την αρίθμηση που αναγράφεται παραπάνω.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

 

Κριτήρια  εισαγωγής

Ειδικό βάρος

1

Ο βαθμός πτυχίου

25%

2

Συνάφεια πτυχίου

10%

3

Η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

15%

4

Οι ερευνητικές εργασίες και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων (10 μόρια για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό ή σε πρακτικά συνεδρίου και 5 μόρια για κάθε ανακοίνωση με δημοσίευση σε τόμο περιλήψεων συνεδρίου, με μέγιστο τα 20 μόρια)

20%

5

Η βαθμολογία στη συνέντευξη/συνολική αξιολόγηση φακέλου

30%

 

ΣΥΝΟΛΟ

100%


ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τους εισερχόμενους στο πρόγραμμα, το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €5.600.

Ειδικά για τους πτυχιούχους τμημάτων λογοθεραπείας που θα φοιτήσουν στον Β’ κύκλο σπουδών δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών με έκπτωση 30% επί των διδάκτρων του προγράμματος (συνολικά δίδακτρα €3.920).

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το 100% το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Η απαλλαγή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. και οι απαλλασσόμενοι δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το  ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των εισακτέων φοιτητών/τριών. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για τα πλήρη κριτήρια και τις δυνατότητες απαλλαγής από δίδακτρα, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στην αριθμ. 108990/Ζ1/8-9-2022 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/16-9-2022) απόφαση του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη "Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Οδηγίες Υποβολής Υποψηφιότητας:

Βήματα:

1) Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης που βρίσκεται στο τέλος της προκήρυξης και αποστολή της με email στο cds@uom.edu.gr.

2) Εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης και αποστολή όλων των δικαιολογητικών με φυσικό φάκελο στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας.

3) Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν την αρίθμηση που αναγράφεται στην προκήρυξη.

 Αναλυτικά:

1) Κατεβάζετε και συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση στο τέλος της προκήρυξης και τη στέλνετε ως έχει (με τα ενεργά πεδία) στο cds@uom.edu.gr

2) Στη συνέχεια, εκτυπώνετε την αίτηση, την υπογράφετε και μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη στέλνετε ή την καταθέτετε με φυσικό φάκελο στη  Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας. 

3) Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν την αρίθμηση που αναγράφεται στην προκήρυξη (γράφετε επάνω δεξιά στο κάθε έγγραφο με στυλό τον αντίστοιχο αριθμό).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Τον φυσικό φάκελο μπορείτε:

α)  να τον στείλετε ταχυδρομικά  ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς  (courier) στη διεύθυνση:

Γραμματεία Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Γραφείο 312)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγνατία 156

Θεσσαλονίκη  54636

 

ή

β) να τον καταθέσετε στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κτήριο ΚΖ, 3ος όροφος, Γραφείο 312 (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09.30–13.30).

 

Τηλέφωνο Γραμματείας Δ.Δ.Π.Μ.Σ.: 2310 891 155

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font