Ανακοίνωση Υποτροφιών 2ου Κύκλου ΔΔΠΜΣ Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας


Το ΔΔΠΜΣ Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες σε πτυχιούχους τμημάτων λογοθεραπείας που θα φοιτήσουν στον Β’ κύκλο σπουδών, όπως προβλέπεται σύμφωνα α) με τον Ν. 4957/2022, Άρθρο 175 και β) με το Άρθρο 6, παράγραφος 1.Ζ του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ.

Οι ανταποδοτικές υποτροφίες θα παρέχουν 30% έκπτωση επί των διδάκτρων του προγράμματος (ήτοι τα συνολικά δίδακτρα θα ανέρχονται σε €3.920), με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ή/και συμμετοχής των δικαιούχων σε ερευνητικά προγράμματα των συνεργαζόμενων Τμημάτων του ΔΔΠΜΣ ως βοηθοί έρευνας, κυρίως με αντικείμενο τη χορήγηση δοκιμασιών/πρωτοκόλλων αξιολόγησης λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών είναι οι υποψήφιες/οι να είναι πτυχιούχοι τμημάτων λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω, καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 12γ του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Α’ 114).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font