Τοποθέτηση Εκτελεστικής Διευθύντριας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Τοποθέτηση Εκτελεστικής Διευθύντριας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στο ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ.  276 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3134/8-3-2024 (ΑΔΑ ΨΓΗΗ469Β7Ι-9Ν5) Πράξη του Πρύτανη, με την οποία η κα Λοΐδα Μηνούδη τοποθετείται, κατόπιν επιλογής από το Συμβούλιο Διοίκησης,  Εκτελεστική Διευθύντρια επί θητεία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font