Διακύρηξη αρ. 1/2019 για τη μίσθωση χώρων γραφείων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση χώρου γραφείων ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας περίπου 900 τ.μ. (ήτοι εξαιρουμένων των χώρων στάθμευσης, αποθηκών, χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, κλπ), με δυνατότητα απόκλισης ± 20%, για τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 18.000,00 ευρώ μηνιαίως.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη την 6/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στην οδό Εγνατία, αριθμ. 156, 5ος όροφος. Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης στην Εταιρία, μέχρι την ημέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά τις 10:00 πμ. της ημέρας έναρξης του διαγωνισμού.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, οδός Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη (Κτίριο ΓΔ, Γραφείο 501) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθηγητής  ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ

Λήψη Αρχείων / Downloads