Ανακοίνωση Επιτυχόντων για το Π. Μ.Σ. «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην 1η/02.09.2019 Συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» τους επιτυχόντες*: 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Α/Α

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ

1

46/15.07.2019

2

57/18.07.2019

3

52/15.07.2019

4

55/18.07.2019

5

58/18.07.2019

6

59/18.07.2019

7

25/12.07.2019

8

38/15.07.2019

9

07/03.07.2019

10

20/11.07.2019

11

24/11.07.2019

12

41/15.07.2019

13

26/12.07.2019

14

29/12.07.2019

15

09/04.07.2019

16

14/09.07.2019

17

27/12.07.2019

18

40/15.07.2019

19

49/15.07.2019

20

34/15.07.2019

21

11/08.07.2019

22

53/18.07.2019

23

17/10.07.2019

24

61/19.07.2019

25

33/12.07.2019

26

02/27.06.2019

27

03/28.06.2019

28

30/12.07.2019

29

35/15.07.2019

30

22/11.07.2019

21

56/18.07.2019

32

62/19.07.2019

33

54/18.07.2019

34

36/15.07.2019

35

13/09.07.2019

36

42/15.07.2019

37

31/12.07.2019

38

08/04.07.2019

39

45/15.07.2019

40

44/15.07.2019

41

64/22.07.2019

42

32/12.07.2019

43

60/19.07.2019

44

15/09.07.2019

45

43/15.07.2019

46

12/08.07.2019

47

28/12.07.2019

48

10/08.07.2019

49

37/15.07.2019

50

47/15.07.2019

51

16/10.07.2019

52

06/02.07.2019

53

48/15.07.2019

54

50/15.07.2019

55

21/11.07.2019

56

23/11.07.2019


Η ανακοίνωση περιλαμβάνει την αλφαβητική κατάταξη των υποψηφίων/επιτυχόντων.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.