Εγγραφή αιτούντων μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2019-2020


Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφής. Εναλλακτικά, η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία όλα τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους, την οποία θα πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν και επιπλέον θα προσκομίσουν τα παρακάτω:

  1. Συμπληρωμένη και εκτυπωμένη την Αίτηση εγγραφής

  2. Συμπληρωμένη την δήλωση ξένης γλώσσας

  3. Ευκρινές αντίγραφο ταυτότητας

  4. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

  5. Αριθμό ΑΜΚΑ

  6. Αριθμό και Τόπο Μητρώου Αρρένων


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 25/11/2019 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2019 και κατά τις ώρες 10:00-13:00

Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών κι εφόσον εγκριθεί η αίτηση των αιτούντων μετεγγραφή, αυτοί θα κληθούν να καταθέσουν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα Προέλευσης.