ΕΠ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ΕΑΡ 2019-2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

Η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.ΔΙ.Σ.) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και καλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (άρθρο 3), οι αιτούντες υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής από το ΔΙΚΑΤΣΑ, και,
 2. να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.
Τα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ εντάσσονται στα παρακάτω
  ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής:   

 

 • AIS - Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής
 • CMOR - Εργαστήριο Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • CNST - Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
 • ISEB - Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
 • MSN - Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης
 • SDE - Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής:

 1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής (ελληνική ή αγγλική), και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της Συνέλευσης) από την ημερομηνία που η Συνέλευση θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 4. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 8. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 9. Ερευνητική πρόταση/προσχέδιο, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή σκοπού και στόχων, προτεινόμενης έρευνας, μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την επιδιωκόμενη ερευνητική συνεισφορά, στην ελληνική ή/και αγγλική.
 10. Φωτοτυπία ταυτότητας.

Τα πρότυπα αρχεία των δικαιολογητικών βρίσκονται εδώ (κατηγορία: διδακτορικές σπουδές).

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον και να υποβάλει σχετική αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα προτεινόμενα πεδία έρευνας κατόπιν πρότερης επικοινωνίας με τον αντίστοιχο επιβλέποντα καθηγητή.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει διάρκεια 30 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσής της στον ιστότοπο του Ιδρύματος.H καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι η Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020.

Η κατάθεση/αποστολή της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση daiphd@uom.edu.gr. Η αίτηση πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου και να είναι σε μορφή pdf.  Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά -πρωτότυπα ή επικυρωμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:

 • Στη γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  (e-mail: daisecr@uom.edu.gr, τηλ: 2310 891 217)
 • Στον σχετικό ιστότοπο διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.