Διαδικασίες-Έντυπα


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 
ΕΝΤΥΠΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

 

Εγγραφή στο Τμήμα

 

Αίτηση γενικής χρήσης

Αίτηση αρχικής εγγραφής

Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής σε άλλο Τμήμα

Αίτηση μετεγγραφής

Αίτηση μεταφοράς θέσης-ένοπλες δυνάμεις

Υπεύθυνη δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής

Υπεύθυνη δήλωση - Αίτηση διαγραφής από Τμήμα προέλευσης

Αίτηση συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις

Αίτηση εγγραφής μετά από κατατακτήριες εξετάσεις

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΠΔΕ

     

Αναγνώριση μαθημάτων

(Διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων)

 

 

Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων

Βεβαίωση/Έγκριση μέλους ΔΕΠ για αναγνώριση μαθημάτων

Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων για φοιτητές που αλλάζουν εισαγωγική κατεύθυνση μέσω εισαγωγής τους με το 10%

     
Αλλαγές στη διάρκεια των σπουδών
 

Αίτηση Μερικής Φοίτησης

Οδηγίες για υποβολή αιτήματος Αναστολής Σπουδών

Αίτηση Αναστολής Φοίτησης

Αίτηση Αλλαγής Κατεύθυνσης

     
Εγγραφή σε εξάμηνο / Δήλωση μαθημάτων
  Αίτηση ετεροχρονισμένης δήλωσης
     
Διαγραφή από το Τμήμα
 

Αίτηση διαγραφής

Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας επιστροφής αποδεικτικών φοιτητικής ιδιότητας

     
Αποφοίτηση
 

Αίτηση συμμετοχής στην τελετή αποφοίτησης

Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας επιστροφής αποδεικτικών φοιτητικής ιδιότητας

     
ΓΕΝΙΚΑ

 

Πρακτικό Εξέτασης/Παρουσίασης Πτυχιακής Εργασίας

Υπηρεσιακό Σημείωμα Συμμετοχής σε Εξετάσεις

Υπεύθυνη Δήλωση περί απώλειας ακαδημαϊκής ταυτότητας

Αίτηση υποψηφιότητας για θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου

Αίτηση υποψηφιότητας για θέση βάσει του Π.Δ. 407/80

Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις (ΔΟΑΤΑΠ)

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου (ΠΔ 50/2001)

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έντυπα
 

Όλα τα έντυπα που αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές βρίσκονται ΕΔΩ

   ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έντυπα για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας
 

Αίτηση Υ.Δ.

Υ.Δ. πρόταση (gr)

Υ.Δ. πρόταση (en)

 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Έντυπα για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
 

 

 Αίτηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 Μ.Δ.Ε. Πρόταση (gr)

 Μ.Δ.Ε. Πρόταση (en)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Έντυπα για διδάσκοντες

 

 

Αίτηση άδειας διδασκαλίας

Αίτηση για επιστημονική άδεια μελών ΔΕΠ - ΝΕΟ

Αίτηση άδειας μετακίνησης

Αίτηση υποψηφιότητας για θέση προκήρυξης

Υπεύθυνη Δήλωση περί νομιμότητας διορισμού

Αίτηση αλλαγής βαθμολογίας

Έντυπο επικύρωσης βαθμολογίας ERASMUS

Πρότυπο δημόσιας υποστήριξης διδακτορικής διατριβής

Αίτηση ανάθεσης επικουρίας μαθήματος σε Υπ. Διδ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ

     

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font