Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Το Όραμα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΤΕΠ) είναι τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι απόφοιτοι του Τμήματος να αποτελούν καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες στο χώρο της Πληροφορικής και των εφαρμογών της στην οικονομία και την κοινωνία.

Η Αποστολή του Τμήματος, όπως φαίνεται και στην ιστοσελίδα του ΤΕΠ https://www.uom.gr/dai/plhrofories, είναι:

 • Η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και,
 • Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το γεγονός ότι και στις προπτυχιακές και στις μεταπτυχιακές σπουδές του ΤΕΠ δίνεται έμφαση, αφενός στην Επιστήμη της Πληροφορικής και αφετέρου στη Χρηματοοικονομική, τις Οικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες, προσδίδει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στο Τμήμα και το διαφοροποιεί σημαντικά από τα άλλα Τμήματα Πληροφορικής στην Ελλάδα. Οι απόφοιτοι του ΤΕΠ αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς επίσης σε κύριες εφαρμογές τους στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία. Ιδιαιτέρως μετά την επικαιροποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και τη δημιουργία δύο νέων εισαγωγικών Κατευθύνσεων του Τμήματος («Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» και «Πληροφοριακά Συστήματα»), επιτυγχάνεται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό η ενδυνάμωση του διεπιστημονικού χαρακτήρα του Τμήματος, η εναρμόνιση των προσφερόμενων μαθημάτων (σε τίτλους, περιεχόμενο και μαθησιακά αποτελέσματα) με τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου και η προσαρμογή του ΠΠΣ του Τμήματος σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα προπτυχιακών σπουδών.

Για τη διατήρηση των ανωτέρω πλεονεκτημάτων, απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που θα αποσκοπεί στην παροχή σπουδών υψηλού επιπέδου ποιότητας και στη διασφάλιση αυτού του επιπέδου με την υλοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών, αλλά και μέσω άλλων δραστηριοτήτων του Τμήματος και ενεργειών-δράσεων του προσωπικού του. Οι βασικοί πυλώνες της Πολιτικής Ποιότητας του ΤΕΠ είναι:

 • Η υψηλή ποιότητα του ΠΠΣ ως προς τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα επιδιωκόμενα προσόντα (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων) και τη θεματολογία των προσφερομένων μαθημάτων.
 • Η υψηλή ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στις ανάγκες των φοιτητών και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας.
 • Η υψηλή ποιότητα της έρευνας και η προώθησή της στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία, καθώς και η εκτίμηση του αντικτύπου της.

Οι κυριότεροι παράγοντες επιτυχίας της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος είναι:

 • Η προσέλκυση φοιτητών με υψηλές προοπτικές και στόχους και ο μετασχηματισμός τους σε άριστους επιστήμονες και επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής και των εφαρμογών της.
 • Η προσέλκυση επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού υψηλών προσόντων και η συνεχής εξέλιξή του.
 • Η επάρκεια και καταλληλότητα της υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος.

Το Τμήμα, μέσω των οργάνων και επιτροπών του, σχεδιάζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και η Επιτροπή Εξωστρέφειας έχουν σημαντικότατο ρόλο για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Τμήματος. Συγκεκριμένα, η ΟΜ.Ε.Α. συντάσσει την ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών επικαιροποιεί το ΠΠΣ όταν αυτό απαιτείται και τέλος, η Επιτροπή Εξωστρέφειας σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος. Επίσης, όταν επίκειται εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, συστήνεται Επιτροπή Πιστοποίησης που αναλαμβάνει τη σύνταξη της Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ.

Αναφορικά με τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, ορισμένες από αυτές σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε επίπεδο Ιδρύματος (π.χ. συμβουλευτική και στήριξη φοιτητών), άλλες πραγματοποιούνται σε επίπεδο Τμήματος (π.χ. αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές) και άλλες εφαρμόζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα). Αναφορά και περιγραφή μεγάλου μέρους των διαδικασιών υπάρχει στον ιστότοπο του Ιδρύματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας και η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ορίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, διαδικασίες για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων (επαναλαμβανόμενων ή μη) που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Για παράδειγμα, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει ορίσει συγκεκριμένη ετήσια διαδικασία με προθεσμίες που περιλαμβάνει διαβούλευση, κατάθεση προτάσεων και άλλες ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση του ΠΠΣ. Βάσει της φύσης και του αντικειμένου της διαδικασίας, ενδέχεται να υπάρχουν κύριοι δείκτες επίδοσης (key performance indicators), οι τιμές των οποίων υπολογίζονται και συγκρίνονται με βάση στοιχεία που συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ιδρύματος ή/και Τμήματος (από την ΟΜ.Ε.Α.). Μελλοντικά, θα καταβληθεί προσπάθεια για τη συγκέντρωση δεδομένων και την εκτέλεση διαδικασιών (εφόσον αυτό επιτρέπεται από το αντικείμενό τους) με πλήρως ηλεκτρονικό τρόπο. Ήδη αρκετές διαδικασίες (π.χ. βαθμολόγηση, επικοινωνία με φοιτητές, διδασκαλία) εκτελούνται, είτε συνολικά είτε εν μέρει, ηλεκτρονικά.

Ιδιαίτερη σημαντική είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φορείς, ιδρύματα και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, έτσι ώστε να καταστεί το ΤΕΠ πόλος έλξης εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και να αναγνωριστεί περαιτέρω η Θεσσαλονίκη ως κατάλληλη πόλη για την ανάληψη επιστημονικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Συνεπώς, προγραμματιζόμενους στόχους και δράσεις στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας αποτελούν τα ακόλουθα:

 • Ένταση της ενημέρωσης των εμπλεκομένων για τα αγαθά της διαρκούς αξιολόγησης και βελτίωσης (ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες κλπ.).
 • Συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στις λειτουργίες του ΣΔΠ.
 • Προκαταρκτικές συζητήσεις και διαβούλευση, σε σημαντικά θέματα, με όλα τα μέλη του Τμήματος πριν από τη Συνέλευση που λαμβάνει την απόφαση.
 • Μεγιστοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και των δημοσιεύσεων, στο πλαίσιο και του καταλόγου των Εγκρίτων Περιοδικών που συνέταξε το Ίδρυμα για την απονομή ερευνητικών βραβείων όταν γίνονται δημοσιεύσεις σε αυτά.
 • Μεγιστοποίηση της συμμετοχής σε ερευνητικά έργα, ελληνικά και διεθνή, και στα θεσμοθετημένα από το Πανεπιστήμιο προγράμματα βασικής έρευνας.
 • Ο προσανατολισμός της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας προς την καινοτομία.
 • Εμπλουτισμός των συνεργασιών του Τμήματος με ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς, ελληνικούς και διεθνείς.
 • Εμπλουτισμός των ακαδημαϊκών Τμημάτων εξωτερικού, με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες κινητικότητας Εrasmus+.
 • Ίδρυση επώνυμης έδρας ή/και Κέντρου Αριστείας.
 • Ένταση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, για την επαφή τους με την αγορά εργασίας.
 • Περιοδική αξιολόγηση όλων των λειτουργιών του Τμήματος, με στόχο τη διαρκή βελτίωσή τους.
 • Περιοδική αξιολόγηση του ΠΠΣ και διαρκής γεφύρωσή του με τις εκάστοτε επίκαιρες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες των αναγνωρισμένων προγραμμάτων σπουδών (curriculum guidelines), με συνακόλουθη διαρκή επικαιροποίηση είτε των μαθημάτων είτε του περιεχομένου των μαθημάτων .
 • Περιοδική αξιολόγηση του ΠΠΣ και διαρκής γεφύρωσή του με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας / Διετής έκθεση που καταγράφει την 'απόσταση' του προγράμματος σπουδών από τη βιομηχανία.
 • Παρατηρητήριο αποφοίτων για λήψη ανάδρασης.
 • Προκήρυξη νέων θέσεων μελών ΔΕΠ με τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και με ρητή αναφορά στα μαθήματα που θα καλύψει από τα υπάρχοντα, όσο και στα νέα που θα προσφέρει.

Επισημαίνεται ότι, η Πολιτική Ποιότητας του ΤΕΠ είναι εναρμονισμένη με τη Στρατηγική και τη Στοχοθεσία Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font