Κανονισμός Σπουδών


  • Κανονισμός Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μάϊος 2019
    Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως εγκρίθηκε από την υπ’ αριθμ. 15/16-05-2019 Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 23/05-06-2019 Συνεδρίαση. Σκοπός του Κανονισμού είναι να παρέχει τους βασικούς κανόνες που αφορούν στη φοίτηση, στη διάρθρωση των σπουδών και στις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.