Κανονισμός Σπουδών


Κανονισμός Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Τροποποίηση/επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2022

Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επκαιροποιημένο Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως εγκρίθηκε  από την υπ’ αριθμ. 14/9-6-2022 Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 16/27-7-2022 Συνεδρίαση και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4867/15-9-2022. Σκοπός του Κανονισμού είναι να παρέχει τους βασικούς κανόνες που αφορούν στη φοίτηση, στη διάρθρωση των σπουδών και στις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font