Στόχοι


Η Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στοχεύει στην κατ’ ουσία διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις στις ακαδημαϊκές σπουδές και στην ισότιμη και χωρίς περιορισμούς συμμετοχή τους στη «ζωή» της πανεπιστημιακής κοινότητας και στις επιμέρους δράσεις που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της φοίτησής τους. Για την επίτευξη του στόχου η Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα παρέχει συστηματικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Υπηρεσία καταγραφής αναγκών των φοιτητών με αναπηρία.
  2. Υπηρεσία παρακολούθησης και βελτίωσης της προσβασιμότητας χώρων του πανεπιστημίου.
  3. Υπηρεσία ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.
  4. Υπηρεσία παραγωγής προσβάσιμων συγγραμμάτων.
  5. Υπηρεσία επιμόρφωσης και υποστήριξης καθηγητών συμβούλων φοιτητών με αναπηρία και υπαλλήλων γραμματειών τμημάτων του πανεπιστημίου.
  6. Υπηρεσία υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες και υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων που στοχεύουν στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.