ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ)


Καλούνται οι μεταγραφόμενοι με τις κατηγορίες των κοινωνικών κριτηρίων, των αδελφών

φοιτητών και των παθήσεων να προσέλθουν:

από την Τετάρτη 11/12/2019 έως και την Παρασκευή 13/12/2019 και ώρες 11:00 - 13:00

στη Γραμματεία για να παραλάβουν τους προσωπικούς κωδικούς τους.

Απαραίτητες προϋπόθεσεις για την παραλαβή των κωδικών:

1) Παραλαβή αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

2) Διαγραφή από το προηγούμενο Τμήμα.