Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Περιστατικού Covid-19 και ορισμός υπευθύνων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του


Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Περιστατικού Covid-19 και ορισμός υπευθύνων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Περιστατικού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο και τον ορισμό υπευθύνων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 ΚΥΑ (Β΄ 3707).

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)