Ιταλικά IV


Πρώτος σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική επικοινωνία των φοιτητών. Δεύτερος σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εξειδικευμένη ορολογία που εμπεριέχουν τα κείμενα. Η εξοικείωση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για μία επιτυχή επικοινωνία των φοιτητών. Το μάθημα είναι επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Γίνεται άσκηση των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας που περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση γλωσσικών φαινομένων και πολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά, π.χ. κάνουν εφικτές και μη υποθέσεις, να κάνουν μια ευχή, μια απαγόρευση, μια αμφιβολία στο παρελθόν.
  • Ασκήσεις ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων, π.χ. ιταλική μαγειρική, ιταλική μουσική και τέχνη, ιταλική λογοτεχνία, ιταλικά στερεότυπα, οι Ιταλοί και οι  τεχνολογίες  (reading comprehension).
  • Ακουστικές ασκήσεις (listening comprehension).
  • Εξάσκηση στη χρήση του προφορικού λόγου με συζήτηση βασισμένη στα θέματα των κειμένων που αναλύθηκαν, π.χ. να υποστηρίξουν τη διατριβή τους (speaking).
  • Γραπτές ασκήσεις για την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου, σύνθεση γραπτού λόγου σε επίπεδο προτάσεων και παραγράφων (writing).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το μάθημα αξιολογείται με:

  • Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις κατανόησης κειμένου, λεξιλογικές ασκήσεις, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ασκήσεις γραμματικής
  • Εναλλακτικά χρησιμοποιείται συνεχής αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών, ενδιάμεσο τεστ επίδοσης και προφορική εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ιταλική  (Η Αγγλική και Ελληνική χρησιμοποιούνται υποβοηθητικά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας)

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS