Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ 5401 τ. Β' / 20.11.2021)


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημική κρίση παρατείνονται έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο με το ΦΕΚ 5401 τ. Β' / 20.11.2021).

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό τηλεργασίας κυμαίνεται ήδη στο 20%.

Υπενθυμίζεται, επίσης, η υποχρεωτική από 6-11-2021 διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας, κατ' εφαρμογή της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69461/5-11-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5163).

Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι: "1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4812/2021 (Α’ 110), όπως ισχύει, με επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου/υπαλλήλου, υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς. 2. Ο εβδομαδιαίος διαγνωστικός έλεγχος νόσησης της παρ. 1 διενεργείται με χρονική απόσταση σαράντα οκτώ (48) ωρών μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων νόσησης.".  

Σύμφωνα, δε, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ. 21100/8-11-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: "...συνιστάται ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος να διενεργείται από τους υπόχρεους υπαλλήλους που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία Δευτέρα έως Παρασκευή ως εξής:

1ος ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2ος ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δευτέρα

Τετάρτη

Τρίτη

Πέμπτη

Τετάρτη

Παρασκευή