Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (ΦΕΚ 2137 τ. Β' / 30.4.2022) & Εγκύκλιος Λειτουργίας των ΑΕΙ (49198/Ζ1/3-5-2022)


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1η Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο με το ΦΕΚ 2137 τ. Β' / 30.4.2022).

Επισημαίνεται ότι για τις δημόσιες υπηρεσίες ισχύει πλέον: "... η πλήρης λειτουργία με αυτοπρόσωπη παρουσία όλου του προσωπικού...".

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 : "...Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική διάταξη της παρούσας, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) όμοια απόφαση και την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165) όμοια απόφαση, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε ισχύουν...".

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους του Ιδρύματος είναι υποχρεωτική, παρακαλούμε δε θερμά για την τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

 


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font