ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ


ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 615/30.6.2023 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5374/28-6-2023 (ΑΔΑ : ΨΣΒΖ469Β7Ι-71Χ) Πράξη για την εκλογή Πρύτανη και τον ορισμό τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font