Γαλλικά ΙΙ


 

Δεύτερο εξάμηνο 

Γαλλικά για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς  

 • Παραγωγή ευέλικτου διδακτικού υλικού, προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες του φοιτητή.
 • Οργάνωση του μαθήματος σε 3 ή 4 μεγάλες θεματικές ενότητες με εισαγωγικά κείμενα στα γαλλικά για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς. Ορολογία.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου.
 • Επεξεργασία πιο περίπλοκων γραμματικών φαινομένων. 


Second semestre

Français sur Objectifs Spécifiques et Universitaires

 • Élaboration d’un matériel flexible répondant aux besoins spécifiques de langue des étudiants.
 • Organisation du cours en 3 ou 4 modules avec des textes d’initiation en langue spécifique focalisés sur l’objet de science de l’étudiant. Terminologie.
 • Développement de compétences de compréhension et de production du discours écrit et oral.
 • Assimilation de règles de grammaire plus complexes.

 

Second semester

French for Specific and Academic Purposes

 • Production of flexible teaching material adapted to the specific language needs of the student.
 • The course includes 3 or 4 large thematic units with introductory texts in French for specific and academic purposes, focused on the student's scientific field. Terminology
 • Development of skills to comprehend and produce written texts.
 • Assimilation of more complex grammar rules.