Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας


Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην οποία θα αναγράφονται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, μία σύντομη περίληψη και ο προτεινόμενος Επιβλέπων (με τη σύμφωνη γνώμη του). Πριν από την οριστική κατάθεση της αίτησης θα υφίσταται μία περίοδος διαβούλευσης κατά την οποία οι φοιτητές/τριες θα ανταλλάσσουν απόψεις επί πιθανών θεμάτων διπλωματικών εργασιών με τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. Τα χρονικά διαστήματα των περιόδων διαβούλευσης και κατάθεσης θεμάτων διπλωματικών εργασιών ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., να αφορά σύγχρονα θέματα της επιστήμης, να έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο, την ερευνητική δραστηριότητα ή τη διδακτική δραστηριότητα του Επιβλέποντα. Τα θέματα διπλωματικών εργασιών και η Επιτροπή Αξιολόγησης εγκρίνονται από τη Σ.Ε. και από τη Σ.Τ.

Ο/Η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Με σκοπό τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ποιότητας σπουδών του Π.Μ.Σ., οι διπλωματικές εργασίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν έρευνα πεδίου και όχι μόνο βιβλιογραφική ανασκόπηση του επιλεγόμενου θέματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω της φύσης του επιλεγόμενου θέματος, η διπλωματική εργασία θα μπορεί να αφορά κατά αποκλειστικότητα βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font