Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Υποψηφιότητας Φακέλου


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

-      Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.. Πατήστε εδώ 

-      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

-      Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου. Εάν δεν υπάρχει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο που θα βρείτε εδώ.

-      Μια πρόσφατη φωτογραφία σε ουδέτερο φόντο.

-      Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

-      Επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πτυχίου για τις περιπτώσεις πτυχίων που προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

-      Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής.

-      Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.

-      Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν. Όταν αυτά προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής τα αντίγραφα των πτυχίων πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

-      Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών. 

-      Για την επαγγελματική εμπειρία οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ή βεβαιώσεις που προέρχονται από τον εργασιακό τους χώρο ή τον φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

-      Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.

-      Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font