Οδηγός Σπουδών


  1. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών

 Α. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται ως εξής:

Το  Α’ και Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με πενήντα (50) και σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες αντίστοιχα και περιλαμβάνουν πέντε (5) και (4) μαθήματα αντιστοίχως. Το Γ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.), η οποία πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες Η πίστωση των μονάδων ανά μάθημα και εξάμηνο αποτυπώνεται στον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί.

 Β. Το πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών και τις εξελίξεις της επιστήμης και της έρευνας. Σε περίπτωση ανάγκης για την οποιαδήποτε τροποποίηση (αντικατάσταση ή και προσφορά νέων μαθημάτων) του προγράμματος και την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. υποβάλλει σχετική πρόταση προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Ο καθορισμός του τελικού προγράμματος των μαθημάτων γίνεται με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση τόσο της επιστημονικής επάρκειας του περιεχομένου σπουδών όσο και της επαρκούς προσφοράς μαθημάτων σε σχέση με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών.

 Γ. Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και σε περίπτωση προσκεκλημένων εισηγητών από το εξωτερικό η αγγλική.

 Δ. Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το κάθε μάθημα διδάσκεται για δεκατρείς (13) εβδομάδες και η διάρκεια διδασκαλίας του είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα.

Πρόγραμμα μαθημάτων και πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 Α ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α

Μαθήματα

Τύπος Μαθήματος

E.C.T.S (Π.Μ.)

1.

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Υ

10

2.

Η Ηγεσία στην Εκπαίδευση

Υ

10

3.

Οικονομικά της Εκπαίδευσης και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Υ

10

4.

Εκπαιδευτική Πολιτική και Διά Βίου Μάθηση

Υ

10

5.

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Υ

10

 Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α

Μαθήματα

Τύπος Μαθήματος

E.C.T.S (Π.Μ.)

6.

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία

Υ

10

 

       7.

Επαγγελματική Συμβουλευτική και Δεξιότητες Σταδιοδρομίας Στελεχών Εκπαίδευσης

Υ

10

8.

Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

Υ

10

9.

Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Υ

10

 

Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α

Μαθήματα

Τύπος Μαθήματος

 

E.C.T.S (Π.Μ.)

10.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΕΡΓ

30

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font