Οδηγίες Διεξαγωγής Ερευνητικών Συνεντεύξεων και Ομάδων Εστίασης


 

Η πραγματοποίηση κάθε συνέντευξης ή ομάδας εστίασης αφορά την έρευνα με συμμετοχή ανθρώπων και εμπεριέχει συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, απαιτείται να υπάρχει έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε. για τη διεξαγωγή ερευνητικών συνεντεύξεων ή ομάδων εστίασης, καθώς οι πληροφορίες που θα αντληθούν θα συγκροτήσουν τα δεδομένα στην υπό εκπόνηση έρευνα. Το κείμενο αυτό παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ηθικών ζητημάτων που αφορούν τη διεξαγωγή ερευνητικών συνεντεύξεων ή ομάδων εστίασης.

Παρακαλώ κατεβάστε τις οδηγίες εδώ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font