Πρακτική Άσκηση


Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θεσμοθετήθηκε το 1997 με την ίδρυση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και με σκοπό να εδραιώσει και να συστηματοποιήσει την αναγκαία επικοινωνία του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Το ΓΠΑ αναλαμβάνει τον Ιδρυματικό συντονισμό και την κεντρική υποστήριξη της Πράξης, η οποία εκτελείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας "Προσαρμογή Εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), αλλά και μέσω επιδοτούμενου Προγράμματος από τους συνεργαζόμενους φορείς (Πρόγραμμα Δωρεών).

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών λειτουργίας, το έργο της πρακτικής άσκησης έχει εξελιχθεί σε θεσμό για τον ακαδημαϊκό αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δίνοντας την ευκαιρία στους ασκούμενους φοιτητές να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο, και στον επιχειρηματικό κόσμο να «επενδύσει» σε ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής κατάρτισης, χτίζεται ένας δίαυλος συνεχούς επικοινωνίας του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό χώρο, προάγεται η αξιοποίηση της γνώσης, η διερεύνηση νέων αναγκών και η παρακολούθηση νέων τάσεων στην αγορά εργασίας. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προσπαθεί να βελτιστοποιεί συνεχώς τις λειτουργικές δομές και τις διαδικασίες που ακολουθεί, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και στο σημαντικό έργο που καλείται να επιτελέσει. Αποτελεί βαθειά μας πίστη ότι η διαδικασία της γνώσης και της μάθησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται και να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας και της εξεταστικής περιόδου. Σκοπός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι απλώς η δημιουργία ικανών στελεχών, αλλά η υποστήριξη της νέας γενιάς σε αυτό το ακόμη πιο δύσκολο, εκ των συγκυριών, ξεκίνημά της.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) Ανώτατης Εκπαίδευσης και ειδικότερα η Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αποτελεί ουσιώδες τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχει ως κύριους στόχους (ΦΕΚ 3457/29.7.2021 τ. Β΄):

  • Τη συμβολή στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο εργασίας. 
  • Την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ζήτηση για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες που απαιτούνται.
  • Τη δημιουργία ενός σταθερού δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία τους και να ενισχύεται κατ’ αυτό τον τρόπο η προσπάθεια για την απορρόφηση και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. 

Με την εφαρμογή της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προχώρησε στην επέκταση, τη θεσμική κάλυψη και την ποιοτική αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών, με τις παρακάτω παρεμβάσεις και καινοτόμες δράσεις:

  • Δημιουργία συντονιστικού επιστημονικού οργάνου, το οποίο θα αποτελείται από την Ιδρυματική Επιστημονικά Υπεύθυνη της πράξης, καθώς και από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο κάθε Τμήματος και το οποίο θα διαμορφώνει και θα εγκρίνει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Επιστημονικά Υπευθύνου κάθε Τμήματος. Επίσης, θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την Πρακτική Άσκηση του Ιδρύματος.
  • Προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής για την ΠΑ, των οποίων το αντικείμενο εργασιών θα είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
  • Συμβολή στην απασχολησιμότητα: μέσω του προγράμματος ΠΑ διευκολύνεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνται μόνιμες θέσεις εργασίας, με την πρόσληψη των ασκούμενων φοιτητών ως μόνιμο προσωπικό από τους φορείς απασχόλησης, μετά το πέρας της περιόδου ΠΑ. 
  • Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης ως μαθήματος επιλογής που αποδίδει 3 έως 5 ECTS ανάλογα με την απόφαση της Συνέλευσης κάθε τμήματος.

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font