Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών για ΠΑ


Βήμα 1ο: Το ΓΠΑ γνωστοποιεί στους/στις φοιτητές/τριες το χρονικό διάστημα για τη συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη, το οποίο είναι συνήθως 3 μήνες πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης και ενημερώνει για τις απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής. Βασικό κριτήριο επιλογής είναι ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 50% των μαθημάτων που αντιστοιχούν έως και το τρίτο έτος των σπουδών τους σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος

Βήμα 2ο: Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης πραγματοποιεί την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων-προτάσεων και κατατάσσει τους/τις φοιτητές/τριες με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον αλγόριθμο του κανονισμού ΓΠΑ.

Βήμα 3ο: Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου εγκρίνουν τον προσωρινό πίνακα με τους Επιτυχόντες, τους Επιλαχόντες και τους Απορριπτέους φοιτητές/τριες και εν συνεχεία ανακοινώνεται στις ιστοσελίδες του ΓΠΑ, τηρώντας τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Βήμα 4ο: Ο υποψήφιος, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του Ε.Λ.Κ.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της προσωρινών αποτελεσμάτων. Τα οριστικά αποτελέσματα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες στις ιστοσελίδες του ΓΠΑ, τηρώντας τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Βήμα 5ο: Από τον κατάλογο Συνεργαζόμενων Φορέων, επιλέγουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές - με την βοήθεια του προσωπικού του ΓΠΑ και του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε Τμήματος - τους Φορείς, στους οποίους επιθυμούν να απασχοληθούν και στους οποίους απευθύνονται στη συνέχεια για τη διαδικασία συνεντεύξεων.

Βήμα 6ο: Έπειτα από τη συμφωνία του Φορέα με τον υποψήφιο/α φοιτητή/τρια τον/τη οποίο/οποία επιθυμεί να απασχολήσει, ο Υπεύθυνος του Φορέα ενημερώνει άμεσα το προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε αυτό να ετοιμάσει και να του αποστείλει τα έγγραφα που απαιτούνται για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font