Πρακτική Άσκηση ως Μάθημα Επιλογής


H εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας. Πραγματοποιείται με χρηματοδότηση είτε μέσω του Π.Δ.Ε. με συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκού Ταμείου στο πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος (Επιδοτούμενο Πρόγραμμα), είτε μέσω του Προγράμματος των Δωρεών Συνεργαζόμενων Φορέων.

Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, με τη μορφή μαθήματος επιλογής που προσφέρεται είτε στο Ζ’ είτε στο Η’ εξάμηνο. Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται με τον χαρακτηρισμό “επιτυχώς/ανεπιτυχώς” και η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης αποτιμάται σε πέντε (5) ή τρεις (3) μονάδες ECTS, οι οποίες προσμετρώνται στο σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου ή απλά αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος χωρίς να συμμετέχουν στη λήψη πτυχίου ανάλογα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνελεύσεων των τμημάτων ισχύουν τα εξής: 

Α) Το μάθημα επιλογής δεν προσμετράται για την κτήση πτυχίου και τα ECTS είναι επιπλέον για τα εξής τμήματα:

  • Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ)
  • Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)
  • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (ΛΧ)
  • Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ)
  • Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΜΕΤ)

Β) Το μάθημα επιλογής και τα ECTS προσμετρώνται για την κτήση πτυχίου, οπότε οι φοιτητές θα πρέπει να οφείλουν ένα μάθημα επιλογής του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου ώστε να δηλωθεί η πρακτική άσκηση για τα εξής τμήματα:

  • Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ)
  • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ)


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font