Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ)


 • Αιτήσεις των Φοιτητών:
  Κάθε έτος προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης για κάθε Τμήμα του Ιδρύματος που συμμετέχει στην Πράξη. Το ΓΠΑ γνωστοποιεί στους/στις φοιτητές/τριες το χρονικό διάστημα για τη συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη και ενημερώνει για τις απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής. Όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ΓΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες οφείλουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός του προκαθορισμένου χρόνου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
 • Κριτήρια Επιλογής:
  Κατά την περίοδο των αιτήσεων οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 50% των μαθημάτων που αντιστοιχούν έως και το τρίτο έτος των σπουδών τους σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος.

 • Διαδικασία Αξιολόγησης των Αιτήσεων:
  Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων-προτάσεων πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η Επιτροπή Αξιολογήσεων κατατάσσει τους/τις φοιτητές/τριες με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον αλγόριθμο του κανονισμού του ΓΠΑ, σε προσωρινό πίνακα. Στον προσωρινό πίνακα αναρτώνται οι Επιτυχόντες, οι Επιλαχόντες και οι Απορριπτέοι φοιτητές/τριες. Ο προσωρινός πίνακας εγκρίνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και εν συνεχεία ανακοινώνεται στις ιστοσελίδες του ΓΠΑ, τηρώντας τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Ενστάσεις: Ο υποψήφιος, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του Ε.Λ.Κ.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της προσωρινών αποτελεσμάτων.

 • Οριστικά Αποτελέσματα: Τα οριστικά αποτελέσματα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες στις ιστοσελίδες του ΓΠΑ, τηρώντας τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font