Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος


Εισαγωγή

Σε μια κοινωνία και οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η τεχνογνωσία, και ειδικότερα η κατανόηση των νέων ή αναδυόμενων τεχνολογιών, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό ώστε αυτός να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά ή και απλά να λειτουργεί αποδοτικά και ανταγωνιστικά, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Έτσι η Διοίκηση Τεχνολογίας αποτελεί κρίσιμο τμήμα της στρατηγικής σκέψης μιας σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισμού.

Η Διοίκηση Τεχνολογίας έχει ως κεντρικό στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αναδιοργανωθούν και να παράγουν νέα ή καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες πάντα με βάση και αναφορά στην τεχνολογία. Με άλλα λόγια η Διοίκηση Τεχνολογίας ασχολείται με τη Διαχείριση της Καινοτομικής Αλλαγής τόσο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν επιχειρήσεις και οργανισμοί, όσο και στους ίδιους τους φορείς στο σύνολό τους.

Το στέλεχος Διοίκησης Τεχνολογίας συνδέει τις στρατηγικές λειτουργίες με όλες τις λειτουργικές περιοχές μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της στρατηγικής - επιχειρηματικής λογικής από τη μια πλευρά και της επιστημονικής - τεχνολογικής προσέγγισης από την άλλη. Η δουλειά του είναι να συνδέει και να συντονίζει συστηματικά την επιστήμη και τεχνολογία με την επιχειρησιακή ή οργανωσιακή στρατηγική.

Το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας δίνει έμφαση στην ανάπτυξη στελεχών διοίκησης και παραγωγής για επιχειρήσεις και οργανισμούς με έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό, τόσο στη δομή και οργάνωσή τους όσο και στα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγουν, με άξονα πάντοτε τις ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με το ιδρυτικό κείμενο του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα πρέπει να συνδυάζουν

(α) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, και

(β) τεχνολογικές γνώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών συστημάτων.

Οι πτυχιούχοι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε τομείς σχεδίασης και προτυποποίησης, έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογικών προϊόντων, μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών, διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου τεχνολογικών τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών, διοίκησης καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής, μελετών επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης κ.λ.π.

Επομένως, ένας μακροσκελής αλλά πιο πλήρης τίτλος του Τμήματος είναι "Τμήμα Διοίκησης παραγωγής και προώθησης καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείρισης τεχνολογικής αλλαγής επιχειρήσεων και οργανισμών, με την υποστήριξη της ψηφιακής και τηλεπικοινωνιακής Τεχνολογίας".

Γνωστικές Περιοχές

Το προφίλ ενός ιδανικού τυπικού πτυχιούχου του Τμήματος είναι ένας επιστήμονας ο οποίος θα μπορεί

(α) να συμμετέχει στις διαδικασίες που σχετίζονται με τη σχεδίαση, παραγωγή και υποστήριξη ενός καινοτομικού (ή τη βελτίωση ενός υπάρχοντος) τεχνολογικού προϊόντος ή υπηρεσίας, όπου η έννοια του τεχνολογικού αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες ψηφιακής και τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας.

(β) να συντάσσει οικονομικο-τεχνικές μελέτες, στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, έρευνες αγοράς, μελέτες για το κόστος και τη διάρθρωση της παραγωγής, τον ποιοτικό της έλεγχο, την προώθηση και υποστήριξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας ψηφιακής και τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας.

(γ) να μελετά και να υποστηρίζει τις διαδικασίες τεχνολογικής αλλαγής σε επίπεδο επιχείρησης ή οργανισμού, αντιμετωπίζοντας την τεχνολογική αλλαγή ως συνδυασμό διοικητικών και τεχνολογικών παραγόντων με βάση την ψηφιακή και τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία.

(δ) να συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ή οργανισμών με έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό, με έμφαση στις τηλεπικοινωνιακές και ψηφιακές τεχνολογίες.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, ο πτυχιούχος του Τμήματος θα πρέπει να κατέχει ένα συνδυασμό διοικητικών και επιστημονικών, τεχνολογικών γνώσεων, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται τόσο με τη παραγωγική όσο και με την επιχειρηματική διαδικασία στον κύκλο ζωής ενός καινοτομικού προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Ελληνικό επίπεδο είναι δεδομένη η προσπάθεια ενίσχυσης της Τεχνολογικής Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Σε πολλές σχετικές μελέτες αναγνωρίζεται ότι ένα από τα σημαντικά προβλήματα της Ευρώπης και της Ελλάδας είναι η πολύ αργή ενσωμάτωση τεχνολογικών νεωτερισμών τόσο σε προϊόντα και υπηρεσίες όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και η πολύ μεγάλη δυσκολία στην ανάληψη καινοτομικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Επίσης αναγνωρίζεται η πολύ μικρή ανάπτυξη του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας (R&D) τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας φιλοδοξεί να συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του στη βελτίωση αυτής της κατάστασης.

Οι γνώσεις Οργάνωσης και Διοίκησης οργανώνονται σε τρεις επιμέρους άξονες, όπου περιλαμβάνονται

(α) οι απαραίτητες βασικές θεωρητικές γνώσεις Οργάνωσης και Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών

(β) βασικές οικονομικο-τεχνικές γνώσεις για επιχειρήσεις καθώς και γνώσεις σχετικές με την επιχειρηματικότητα και καινοτομία, και

(γ) τις Τεχνολογίες Διοίκησης και Παραγωγής, όπου η έμφαση δίνεται στη συμβολή των νέων τεχνολογιών

(γ1) στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, με κατάληξη τη διευρυμένη επιχείρηση και την ηλεκτρονική επιχείρηση, καθώς και

(γ2) στις διαδικασίες σχεδίασης, παραγωγής και υποστήριξης καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Τμήμα εστιάζει την προσοχή του σε δύο νέες τεχνολογίες, συγκεκριμένα τα Ψηφιακά Συστήματα και τις Τηλεπικοινωνίες. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι τεχνολογίες αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο όχι μόνο της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας αλλά συμμετέχουν σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό και σε άλλες σημαντικές πλευρές της κοινωνικής ζωής όπως η εκπαίδευση, ψυχαγωγία, πληροφόρηση, υγεία, διακυβέρνηση, κλπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας μεγάλης υποδομής η οποία τείνει να είναι συγκρίσιμη με τις αντίστοιχες υποδομές στις μεταφορές ή στην παραγωγή και διανομή ενέργειας. Η υποδομή αυτή εξελίσσεται συνεχώς και προσπαθεί να γίνει όσο γίνεται πιο αδιαφανής (αθέατη) και εύληπτη για τον τελικό χρήστη με απώτερο στόχο την ανάπτυξη εντελώς ανθρωποκεντρικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων όπου η διεπαφή χρήστη θα ενσωματώνεται σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης και η επικοινωνία με τον άνθρωπο θα γίνεται σε όρους καθημερινής δραστηριότητας. Η προσπάθεια αυτή, έχει οδηγήσει

(α) στη σημαντικότατη αύξηση των καθετοποιημένων εφαρμογών που ολοκληρώνουν μικρο-υπολογιστή, διεπαφές και εφαρμογή σε ένα ειδικού σκοπού ενσωματωμένο σύστημα, και

(β) στην ανάπτυξη πολύπλοκων προγραμματιζόμενων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που διαχειρίζονται την ανταλλαγή των πληροφοριών και την ενσωμάτωση των επιμέρους συστημάτων σε ένα κατανεμημένο υπερσύνολο.

Η μελέτη του Career-Space "New ICT Curricula for the 21st Century" είναι ενδεικτική των τάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Η μελέτη εξετάζει τις προοπτικές της αγοράς εργασίας παρουσιάζοντας ένα φάσμα ειδικοτήτων, τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών, δίνοντας έμφαση στα κενά που εμφανίζονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων ειδικοτήτων. Τελικά, δίνει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για προσαρμογή ή ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών. Σημειωτέο ότι η μελέτη αναφέρεται μεν σε θέματα διοίκησης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αλλά δεν τα ορίζει με την αντίστοιχη ακρίβεια. Με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας βρίσκεται στη περιοχή των ειδικοτήτων IT Networks με δευτερεύουσες περιοχές τις IT Systems και IT Electrical Engineering. Είναι σαφές ότι όλες οι αναφερόμενες ειδικότητες περιέχουν ένα σημαντικό ποσοστό μαθημάτων διοίκησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη του Career-Space.


Το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας έχει ως αποστολή:
i) να καλλιεργεί και να προάγει σε συνδυασμό (α) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και (β) τεχνολογικές γνώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών συστημάτων. Οι πτυχιούχοι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε τομείς σχεδίασης και προτυποποίησης τεχνολογικών προϊόντων, μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών, διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου τεχνολογικών τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών, διοίκησης καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής. ii) να παρέχει στους φοιτητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
iii) τη διοργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Σύμφωνα με τo υπ'αριθμόν Φ/2/10523/14-12-09 έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.Διοίκηση του Τμήματος

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 2009-10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


1. Παπαπανάγος Χάρρυ, Καθηγητής, Προεδρεύων του Τμήματος
2. Κατρανίδης Στυλιανός, Καθηγητής, Αναπληρωτής Προσωρινός Πρόεδρος
3. Μανιτσάρης Αθανάσιος, Καθηγητής
4. Βαζακίδης Αθανάσιος, Καθηγητής
5. Αλεξανδροπούλου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
6. Παπαναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
7. Σαρτζετάκης Ευτύχιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
8. Ρουμελιώτης Εμμανουήλ, Καθηγητής
9. Κασκάλης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
10. Νικολαΐδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
11. Ταμπούρης Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής
12. Κίτσιος Φώτιος, Λέκτορας
13. Λιβάνης Ευστράτιος, Λέκτορας
14. Ξυνόγαλος Στυλιανός, Λέκτορας
15. Σιφαλέρας Άγγελος, Λέκτορας
16. Ψάννης Κωνσταντίνος, Λέκτορας


Εισαγωγή . Φοίτηση . Τίτλοι . Διάρκεια Σπουδών
1. Ο αριθμός των κατά έτος εισακτέων στα Τμήματα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Πανεπιστήμια εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Τα Τμήματα απονέμουν τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.
3. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.Τα τελευταία νέα του τμήματος