ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης»  Στόχος ΠΜΣ - Γνωστικά Αντικείμενα

  Το ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» (MSc in Sciences of Education and Lifelong Learning) έχει ως αντικείμενο τη διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας (Α Κατεύθυνση) και πληροφορικής - νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Β Κατεύθυνση).

  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στα εξής αντικείμενα: 1) την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης γενικότερα και των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα, καθώς επίσης και τη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ. ΓΓΔβΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ, ΠΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΣΔΕ κ.λ.π.) και 2) την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.


  Κατευθύνσεις Π.Μ.Σ.

  · Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»

  · Κατεύθυνση «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»


  Προϋποθέσεις Εισαγωγής

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί 120 (60 ανά κατεύθυνση) πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα κληθεί για συνέντευξη εύλογος αριθμός υποψηφίων ανά κατεύθυνση και εξ αυτών θα επιλεγούν οι 120 (60 ανά κατεύθυνση) που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μετά τη συνέντευξη. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και τη διεξαγωγή των προφορικών συνεντεύξεων.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής είναι η καλή γνώση (επίπεδο Β2) (η οποία θα αποδεικνύεται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο από το ΑΣΕΠ) μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική και γερμανική. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. μπορείτε να ενημερωθείτε από τη «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. εδώ.  Πρόγραμμα Σπουδών - Διάρκεια Φοίτησης

  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται κατά τη Διάρκεια του Γ' εξαμήνου.


  Δίδακτρα

  Προβλέπονται δίδακτρα: 2500 Ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.


  Χρήσιμες Ημερομηνίες

  Υποβολή Αιτήσεων: από την Δευτέρα 21/08/2017 μέχρι και τη Δευτέρα 11/09/2017. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Ημιόροφο.

  Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη 54636, Ημιόροφος


  Έναρξη νέου κύκλου σπουδών

  Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2017.


  Πληροφορίες

  Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης", καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία και των δύο Κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο τηλεφωνικό νούμερο: 2310-891616.  Τα τελευταία νέα του τμήματος