Κανόνες Δηλώσεων Μαθημάτων και Προϋποθέσεις Λήψης Πτυχίου 2019-2020


Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος οφείλουν να γνωρίζουν τον Κανονισμό Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ο οποίος περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις σπουδές τους. Ειδικά, το Άρθρο 5 του Κανονισμού αναφέρεται στους Κανόνες για δηλώσεις μαθημάτων.

Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω, ανάλογα με το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής στο Τμήμα:

Φοιτητές με έτος εισαγωγής μέχρι και το 2018-2019:

 

Φοιτητές με έτος εισαγωγής 2019-2020 και μετά


Τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάμηνο) παρακολουθούν φοιτητές που εισήχθησαν το 2018-2019 ή προγενέστερα αλλά είτε δεν τα παρακολούθησαν (π.χ. λόγω αναστολής φοίτησης), είτε τα οφείλουν.

   Μαθήματα Α΄ και Β΄ εξαμήνου   

Όλα τα μαθήματα Α΄ και Β΄ εξαμήνου που διδάσκονται από κοινού στις δύο νέες Εισαγωγικές Κατευθύνσεις (αυτά με πρόθεμα κωδικού AIC) προσφέρονται και σε φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το 2018-2019 και οφείλουν τα αντίστοιχα μαθήματα. Δεν προσφέρονται στους εν λόγω φοιτητές τα μαθήματα που διδάσκονται σε μία από τις δύο Κατευθύνσεις (με πρόθεμα κωδικού CSC ή ISC). Ειδικότερα, για όσους οφείλουν μαθήματα από προηγούμενο έτος, ισχύουν τα παρακάτω:

Στο Γ΄εξάμηνο, δηλώνεται αρχικά η επιλογή Κατεύθυνσης και στη συνέχεια τα μαθήματα αυτής της Κατεύθυνσης.

   Μαθήματα Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄και Η΄ εξαμήνου   

Μαθήματα που ανήκουν στις δύο Κατευθύνσεις: 

i) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠ ή και

ii) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΤ 

Άλλα από αυτά τα μαθήματα διδάσκονται από κοινού και στις δύο Κατευθύνσεις ΕΠ+ΔΤ , και άλλα διδάσκονται μόνο σε μία από τις δύο Κατευθύνσεις ΕΠ ή ΔΤ.

Τα Μαθήματα από Γ΄ έως και ΣΤ΄ εξάμηνο είναι Υποχρεωτικά, ενώ τα Μαθήματα των εξαμήνων Ζ΄ και Η΄ είναι Επιλογής.

Οδηγός για παλαιούς φοιτητές που "βλέπουν" νέους τίτλους μαθημάτων ή και αλλαγές σε τύπο μαθήματος (ΜαθΥποχρ ή ΜαθΕπιλ).

Αυτοί οι φοιτητές θα πρέπει να αποφασίσουν ποια μαθήματα μπορούν να δηλώσουν για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

Ισχύει ο κανόνας ότι αν κάποιος "πέρασε" στο παρελθόν κάποιο μάθημα, δεν επιτρέπεται (αλλά και παρεμποδίζεται από το σύστημα) να δηλώσει το αντίστοιχό του μάθημα με το νέο τίτλο. Το μάθημα που είχε "περάσει" στο παρελθόν καταχωρίζεται στην καρτέλα του φοιτητή με τον τύπο (ΜαθΥποχρ ή ΜαθΕπιλ) και το βαθμό που είχε την περίοδο που το πέρασε.

Βοηθητικοί πίνακες με αντιστοιχίσεις μαθημάτων υπάρχουν:

Στην ιστοσελίδα Μαθήματα τετραετίας 2019-2023 και Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων

και πριν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο αρχείο: 

Κανόνες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων και Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου Ακ. Έτους 2018-2019

 


Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Οι φοιτητές εισάγονται εξ αρχής σε μία εκ των δύο Κατευθύνσεων:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μαθήματα Α΄ και Β΄ εξαμήνου

Στους πρωτοετείς που έχουν εισαχθεί σε Εισαγωγική Κατεύθυνση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) προσφέρονται:

α) Μαθήματα που είτε διδάσκονται από κοινού και στις δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις (Υποχρεωτικά) και

β) Μαθήματα που διδάσκονται μόνο σε μία από τις δύο Κατευθύνσεις (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης)

Όλα αυτά τα μαθήματα είναι Μαθήματα Κορμού (Core), δηλαδή βασικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Ο τύπος κάθε μαθήματος μπορεί να αναγνωριστεί από το πρόθεμα του κωδικού μαθήματος, ως εξής:

- πρόθεμα κωδικού μαθήματος AIC (π.χ. AIC104 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ) αφορά σε μαθήματα που διδάσκονται από κοινού και στις δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις.

- πρόθεμα κωδικού μαθήματος CSC (π.χ. CSC101 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) αφορά σε μαθήματα της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΤΥ - CS)). Διδάσκονται μόνο στους φοιτητές της αντίστοιχης Εισαγωγικής Κατεύθυνσης.

- πρόθεμα κωδικού μαθήματος ISC (π.χ. ISC101 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) αφορά σε μαθήματα της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΣ - IS)). Διδάσκονται μόνο φοιτητές της αντίστοιχης Εισαγωγικής Κατεύθυνσης.

Συνοπτικές πληροφορίες για το συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών των δύο Εισαγωγικών Κατευθύνσεων βρίσκονται εδώ.