Eργαστήριο Μελετών, Εφαρμογών και Παρεμβάσεων στην Επικοινωνία και στην Κώφωση  


Eργαστήριο Μελετών, Εφαρμογών και Παρεμβάσεων στην Επικοινωνία και στην Κώφωση  

Το Eργαστήριο Μελετών, Εφαρμογών και Παρεμβάσεων στην Επικοινωνία και στην Κώφωση (Ε.Μ.Ε.Π.Ε.Κ.) ιδρύθηκε με ΦΕΚ 2043/19-5-2021 και καλύπτει διδακτικές, ερευνητικές και επιστημονικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας, ακοής, μη λεκτικής επικοινωνίας και κατάποσης) και την Κώφωση, παράγοντας νέα γνώση στους τομείς της βασικής έρευνας, των εφαρμογών και των παρεμβάσεων στην επικοινωνία και στην κώφωση. 

Το εργαστήριο απαρτίζεται από τις εξής Μονάδες: 

Α. Μονάδα Λογοπαθολογίας

Β. Μονάδα Κώφωσης και ψυχο-παιδαγωγικο-κοινωνικής στήριξης και ενδυνάμωσης των ατόμων με απώλεια ακοής 

Γ. Μονάδα Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

Σκοποί του εργαστηρίου

Οι σκοποί του εργαστηρίου είναι:

α. H κάλυψη των διδακτικών, επιστημονικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

β. Η έρευνα και ανάπτυξη,  μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας γ. Η καινοτομία στην ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης, ανίχνευσης, διαγνωστικής αξιολόγησης, παρέμβασης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης ατόμων με διαταραχές επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας, φωνής, λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας)  και απώλεια ακοής. 

δ. Η ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που θα στοχεύουν στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) των μαθητών/ φοιτητών με απώλεια  ακοής.

ε. Η σχεδίαση, ανάπτυξη, αισθητή βελτίωση και αξιολόγηση τεχνολογιών διαγνωστικής αξιολόγησης, υποστήριξης, αποκατάστασης  και εκπαίδευσης ατόμων με διαταραχές  επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας, φωνής, μη λεκτικής επικοινωνίας) και απώλεια ακοής 

στ. Η κατασκευή,  προσαρμογή και στάθμιση δοκιμασιών επικοινωνίας, (λόγου, ομιλίας, φωνής, μη λεκτικής επικοινωνίας) και ακουστικής αντίληψης, καθώς και η δημιουργία βάσεων δεδομένων και φυσιολογικών προτύπων γλωσσικής συμπεριφοράς (νόρμες).

ζ. Η παραγωγή ενημερωτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση του κοινού 

η. Η συνεργασία και συμπράξεις με κάθε μορφής οργανισμούς, όπως ακαδημαϊκά ιδρύματα, κοινότητες γνώσης και καινοτομίας.

θ. Η συμμετοχή σε Διεθνή, Ευρωπαϊκά ή Εθνικά ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα 

ι. Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πρόσκληση Ελλήνων και διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων.

κ. Η παροχή γνωμοδοτήσεων και υπηρεσιών που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων των μονάδων του εργαστηρίου σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε μορφής οργανισμούς  κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.159/1984 (ΕτΚ Α' 53/1984).                

λ. Η οργάνωση, διαχείριση και εποπτεία εθελοντικής ομάδας φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την υποστήριξη συμφοιτητών/τριών τους με απώλεια ακοής 

μ. Η οργάνωση υποστηρικτικών προγραμμάτων βαρηκόων, κωφών και Κωφών παιδιών ακουόντων γονέων προσχολικής ηλικίας ή/και ακουόντων παιδιών Κωφών γονέων προσχολικής ηλικίας.                                                                                             

ν. Η παροχή υπηρεσιών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε μορφής  οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.159/1984 (ΕτΚ Α' 53/1984).                                                                                                                          

ξ. Η δημιουργία διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευτικών βαρηκόων, κωφών και Κωφών μαθητών και φοιτητών/τριών με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών γύρω από την υποστήριξη της εκπαίδευσης.                                                                                          

ο. Η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης, των μεταβάσεων και της εργασιακής συμπερίληψης των ατόμων με διαταραχές επικοινωνίας και απώλεια ακοής.              

π. Η βελτίωση του επαγγελματισμού και της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Ενδεικτικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις μελών του Εργαστηρίου

Martzos Th., Dinopoulou, P. & Okalidou, A. (in press). Use of Social Networking Sites among Greek Deaf: Communication Accessibility or Preferences? Sign Language Studies.

Hamza, Y., Okalidou, A., Dierckx, A., & van Wieringen, A. (in press). Sonority-Related Novel Word Learning Ability of Children With Cochlear Implants With Optimal Oral Language Exposure. Ear and Hearing.

Hatzigiannakoglou, P. D., &  Okalidou, A. (2019). Development of an Auditory Rehabilitation Tool for children with Cochlear Implants through a Mobile-Based VR and AR serious game. International Journal of Online Engineering15(2).

Martzos, T. G., & Papadopoulou, F. D. (2018). Factors and Criteria that Contribute to Achieving Proficiency in Greek Sign Language by Hearing Adult Learners. Sign Language Studies19(1), 100-137.

Okalidou, A., Papavassiliou-Alexiou, I., Zourna, C., & Anagnostou, F. E. (2018). Managing Communication of Students With Cochlear Implants in Schools for the Deaf: Professional Practices. Communication Disorders Quarterly39(4), 451-465.

Talli, I., Okalidou, A., Tsalighopoulos, M. (2018). The relation between short-term memory and vocabulary skills in Greek children with cochlear implants - the role of hearing experience. First Language. 38(4), 359-381. 

Hamza, Y., Okalidou, A., Kyriafinis, G., & van Wieringen, A. (2018). Sonority’s Effect as a Surface Cue on Lexical Speech Perception of Children with Cochlear Implants. Ear and Hearing39(5), 992-1007.

Ηadzigiannakoglou, P., & Okalidou, A.  (2017). A mobile-based rehabilitation VR and AR serious game for cochlear implanted children. In proceedings of 11th International Technology, Education and Development Conference (INTED2017), p. 3933 doi: 10.21125/inted.2017.0959.

Zourna, Ch., Papavassiliou-Alexiou, I., & Okalidou, A. (2016). How can communication disorders professionals develop personal/interpersonal skills? Answer: drama in education. Poster session presented at the annual ASHA Convention, November 17-19, Philadelphia, U.S.A. 

Thapa, K. B., Okalidou, A., & Anastasiadou, S.  (2016). Teachers’ screening estimations of speech–language impairments in primary school children in NepalInternational Journal of Language and Communication Disorders, 51(3), 310-327.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font