Διαδικασία Διαδικτυακής Ορκωμοσίας


 

1. Η Γραμματεία αποστέλλει πρόσκληση με ηλεκτρονικό σύνδεσμο στους αποφοίτους, προκειμένου να συνδεθούν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την ορκωμοσία. Μαζί με τον σύνδεσμο αποστέλλονται στους αποφοίτους το κείμενο του όρκου και το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.

2. Κατά την ορκωμοσία συνδέονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο οι αρμόδιες Πανεπιστημιακές Αρχές, καθώς και υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος.

3. Ο όρκος εκφωνείται από τον/την πρωτεύσαντα/σασα, ενώ οι υπόλοιποι απόφοιτοι ορκίζονται διά ανατάσεως της δεξιάς χειρός.

4. Οι απόφοιτοι, αφού ορκισθούν ενώπιον των Πανεπιστημιακών Αρχών, αποστέλλουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο το πρωτόκολλο ορκωμοσίας στη Γραμματεία. Στη συνέχεια τίθενται αρμοδίως οι υπογραφές στα έγγραφα της ορκωμοσίας (πτυχίο, παράρτημα διπλώματος κλπ) και η Γραμματεία τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους ορκισθέντες.

5. Οι ορκισθέντες συνεννοούνται με τη Γραμματεία για την παραλαβή των πρωτοτύπων.