Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων


  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

   (Τελευταία τροποποίηση Κανονισμού με την υπ’ αριθ. 4/6-10-2017 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος)


  1. Ενέργειες Πριν την Εξεταστική Διαδικασία

  1.1.       Στην πρώτη Συνέλευση του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκού έτους, ορίζεται υπεύθυνος κατάρτισης προγράμματος επιτηρητών, με τον αναπληρωτή του (μέλη ΕΤΕΠ ή ΕΕΔΙΠ). Ο υπεύθυνος προγράμματος, με το αναπληρωματικό του μέλος, παραμένει στη θέση αυτή για δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη.

  1.2.      Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα πρέπει να είναι έτοιμο, με ενδεικτικές ημερομηνίες (καθώς οι ημερομηνίες των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου), μέχρι τις 15/11, 15/4 και 5/6, για τις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα θα παραμένει σταθερό ως προς τη σειρά εξέτασης των μαθημάτων, θα ανακοινώνεται από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους για όλες τις εξεταστικές περιόδους και εφόσον κάποιο μέλος ΔΕΠ θα απουσιάζει δικαιολογημένα, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, το μάθημα θα μετατίθεται χρονικά ή θα εξουσιοδοτείται μέλος ΔΕΠ του Τμήματος να διενεργήσει τις εξετάσεις. Μαζί με το πρόγραμμα εξετάσεων, η γραμματεία οφείλει να καταρτίσει και να στείλει στον υπεύθυνο κατάρτισης προγράμματος επιτηρητών, τη λίστα των ενεργών επιτηρητών. Το πρόγραμμα εξετάσεων είναι επίσημο έγγραφο και επομένως κατατίθενται εγγράφως και υπογεγραμμένα από την Επιτροπή Εξετάσεων στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ (ΤΟΔΕ).

  1.3.      Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται στους εξεταστές και επιτηρητές, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως, και εντός 3 ημερών από την αποστολή του: α) επιβεβαίωση ότι το έχουνε παραλάβει και β) εάν υπάρχει κάποια προτίμηση ή πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να ικανοποιηθεί μόνον εφόσον υπάρχει ευχέρεια από το πρόγραμμα.

  1.4. Το πρόγραμμα των επιτηρήσεων θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι τις 30/11, 30/4 και 15/6, για τις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα και να κοινοποιείται την ίδια ημέρα στους επιτηρητές. Οι επιτηρητές έχουν ευθύνη να ενημερωθούν για το πρόγραμμα με δική τους πρωτοβουλία, τις αντίστοιχες ημέρες και οφείλουν να στείλουν στον υπεύθυνο κατάρτισης προγράμματος επιτηρητών επιβεβαίωση ότι είναι ενήμεροι εντός 3 ημερών από τις παραπάνω ημερομηνίες.

  1.5.      Σε περίπτωση κωλύματος του επιτηρητή, φροντίζει ο ίδιος να βρει αντικαταστάτη (αντικαταστάτες μπορεί να είναι μόνον άτομα που ανήκουν στη λίστα επιτηρητών του Τμήματος) και να ενημερώσει εγγράφως τον υπεύθυνο προγράμματος και τον καθηγητή του μαθήματος για την αλλαγή. Η αδικαιολόγητη απουσία θα επισύρει κυρώσεις που προβλέπονται παρακάτω στην παράγραφο 3 του παρόντος και επιβάλλονται αφού αυτή προηγουμένως έχει καλέσει σε ακρόαση τον επιτηρητή.

   

  2.      Ενέργειες Κατά την Εξεταστική Διαδικασία

  2.1    Στα αμφιθέατρα 2, 3 και 14 πρέπει να ορίζονται τουλάχιστον δύο επιτηρητές, ενώ στα υπόλοιπα αμφιθέατρα και αίθουσες τουλάχιστον ένας επιτηρητής. Οι επιτηρητές με την προσέλευσή τους πρέπει να υπογράφουν τη «Φόρμα Επιτηρητών». Για κάθε μάθημα ο εξεταστής θα πρέπει να ζητάει από όλους τους επιτηρητές να υπογράψουν στη «Φόρμα Επιτηρητών» και στο τέλος των εξετάσεων ο εξεταστής να τη δίνει στο ΕΤΕΠ του ορόφου του, το οποίο θα ελέγχει τις απουσίες και θα ετοιμάζει τις αναφορές που θα υπογράψει ο εξεταστής.Αποχώρηση επιτηρητή από τις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο έπειτα από άδεια του εξεταστή. Στην περίπτωση που η αίθουσα ευθύνης του επιτηρητή είναι κενή. θα πρέπει να αναζητήσει τον εξεταστή για να λάβει νέες οδηγίες.

  2.2    Πριν από την παράδοση των θεμάτων οι επιτηρητές πρέπει να φροντίζουν για την απομάκρυνση όλων εκείνων των αντικειμένων που βρίσκονται στα έδρανα. Στα έδρανα μπορούν να βρίσκονται μόνο τα θέματα των εξετάσεων, και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο κρίνει ο εξεταστής ότι είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η χρήση κινητού τηλεφώνου καθώς και κάθε άλλου ηλεκτρονικού μέσου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει, με τη μέριμνα και των επιτηρητών, να παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η χρήση αλλά και η απλή ύπαρξη τέτοιων συσκευών σε θέση και απόσταση που να επιτρέπει έστω και τη δυνητική χρησιμοποίησή τους συνιστά απόπειρα αντιγραφής και θα αντιμετωπίζεται αναλόγως.

  2.3 Οι εξεταζόμενοι τοποθετούνται από τους επιτηρητές σε διάταξη «σειρά παρά σειρά» (εφόσον ο χώρος επαρκεί) και τουλάχιστον θέση παρά θέση, ξεκινώντας από την πρώτη σειρά. Οι επιτηρητές προσέρχονται για το σκοπό αυτό στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων. Σε περίπτωση συνδιδασκαλίας με άλλο τμήμα, δεν επιτρέπεται η ανάμειξη εξεταζομένων στις αίθουσες εξέτασης, παρά μόνον εφόσον συντρέχει ειδικός λόγος (π.χ. ανεπάρκεια επιτηρητών) και εφόσον αυτό ζητηθεί από τον εξεταστή του μαθήματος. Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να κάθονται στις θέσεις τους ακολουθώντας τις οδηγίες των επιτηρητών και του διδάσκοντα.

  2.4    Οι επιτηρητές μεριμνούν για την τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της εξέτασης, σύμφωνα με την καθορισμένη από το πρόγραμμα ώρα ή όσα συγκεκριμένα αναγράφονται στην εκφώνηση των θεμάτων ή όσα έχει ορίσει ο εξεταστής. Οφείλουν δε να διαβάζουν την εκφώνηση των θεμάτων για να βλέπουν αν αναφέρεται διαφορετική (μικρότερη) διάρκεια εξέτασης από εκείνη που καθορίζει το πρόγραμμα εξετάσεων. Η εξέταση ξεκινά από τη στιγμή που ο τελευταίος φοιτητής της αίθουσας παραλαμβάνει τα θέματα. Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από την αίθουσα τουλάχιστον τα πρώτα είκοσι (20) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης. Η προσέλευση οποιουδήποτε φοιτητή μετά την έναρξη της εξέτασης μπορεί να γίνει μόνο μέσα στα είκοσι (20) πρώτα λεπτά και μόνο με την άδεια του καθηγητή. Οι επιτηρητές οφείλουν να ενημερώνουν για τον εναπομείναντα χρόνο εξέτασης το σύνολο των φοιτητών, δέκα λεπτά πριν τη λήξη της εξέτασης.

  2.5 Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν δηλώσει το μάθημα και να έχουν μαζί τους φοιτητική/πολιτική/στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο ως αποδεικτικό στοιχείο για να επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το γραπτό θα παραλαμβάνεται, αλλά δεν θα αξιολογείται. Οι επιτηρητές θα πρέπει να κάνουν την αντίστοιχη διευκρίνιση/υπενθύμιση στην αρχή της εξέτασης, ώστε να αποχωρούν οι φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα ή δεν έχουν ένα από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία μαζί τους. Ακόμη, σ’ αυτή την περίπτωση, οι φοιτητές δεν θα μπορούν να λαμβάνουν υπηρεσιακά σημειώματα ότι προσήλθαν στις εξετάσεις.

  2.6    Κατά τη διάρκεια της εξέτασης καταρτίζεται κατάλογος εξεταζομένων στον οποίο αναγράφονται από τους επιτηρητές τα εξής στοιχεία: ο αριθμός της αίθουσας ή του αμφιθεάτρου, η ημερομηνία εξέτασης, το εξεταζόμενο μάθημα, τα ονόματα των επιτηρητών και το πλήθος των φοιτητών. Στην ίδια κατάσταση, οι φοιτητές καταχωρούν με αύξοντα αριθμό (Α/Α) το όνομά τους, τον αριθμό μητρώου τους (ΑΜ) και την υπογραφή τους με τη σειρά με την οποία κάθονται. Σημειώνουν τον αύξοντα αριθμό στην πρώτη σελίδα του γραπτού τους. Επιπλέον, οι εξεταζόμενοι φοιτητές υπογράφουν και την έντυπη κατάσταση της γραμματείας. Σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομά τους σε αυτήν, το γραπτό τους δεν βαθμολογείται. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του καταλόγου, oι επιτηρητές ελέγχουν τη συμβατότητα των στοιχείων της φοιτητικής ταυτότητας, σε συνδυασμό με τον κατάλογο και με τα στοιχεία του γραπτού, πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης, επιβεβαιώνοντας τη συμβατότητα των στοιχείων πάνω στον κατάλογο.

  2.7 Οι επιτηρητές οφείλουν να ασχολούνται αποκλειστικά με την επιτήρηση. Θα πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της αίθουσας εξέτασης όπως επίσης και να μετακινούνται περιοδικά.

  2.8    Οι επιτηρητές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να παρατηρούν οποιονδήποτε εξεταζόμενο παρατυπεί (π.χ. συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, παράτυπη τοποθέτηση σώματος, σημειώσεις στα έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή κλπ). Οι επιτηρητές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση, όταν εντοπίζουν κάποια παράβαση, να ενεργούν κατά την κρίση τους και πρωτίστως σύμφωνα με τις οδηγίες του εξεταστή (εφόσον τέτοιες έχουν δοθεί) με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) να επαναφέρουν στην τάξη τον εξεταζόμενο με προφορική παρατήρηση, (β) να μετακινούν τον εξεταζόμενο σε άλλη θέση, (γ) να αποβάλουν τον εξεταζόμενο από την αίθουσα και να μονογράφουν το γραπτό. Σε περίπτωση αποβολής ή μη συμμόρφωσης του εξεταζόμενου σε υποδείξεις του επιτηρητή μονογράφεται το γραπτό και ενημερώνεται ο εξεταστής.

  2.9 Απαγορεύεται η έξοδος εξεταζόμενων από την αίθουσα εξέτασης πριν παραδώσουν τα θέματα και το γραπτό τους.

  2.10 Ο εξεταστής θα πρέπει να προσέρχεται έγκαιρα στις εξετάσεις, να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες στους επιτηρητές, να επισκέπτεται περιοδικά όλες τις αίθουσες εξέτασης για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και να επιλύει απορίες των εξεταζομένων κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Ο εξεταστής οφείλει εντός τριών ημερών από την ημέρα εξέτασης να παραδώσει στον Πρόεδρο του Τμήματος έντυπο αξιολόγησης των επιτηρητών εκείνων που υπέπεσαν σε κάποια παράβλεψη ή παράβαση σύμφωνα με τον κανονισμό.

   

  3.           Ποινές Παράβασης του Κανονισμού

  3.1        Εάν κάποιος σπουδαστής αποβληθεί από τον επιτηρητή ή τον εξεταστή από τον χώρο εξετάσεων επειδή υπέπεσε σε ακαδημαϊκό παράπτωμα (πχ. συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, προσπάθεια για αντιγραφή, σημειώσεις στα έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή κλπ), ή αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του επιτηρητή ή του εξεταστή κατά την διάρκεια των εξετάσεων, τότε καλείται να παραστεί στην προσεχή Συνέλευση του Τμήματος και αντιμετωπίζει την ποινή του αποκλεισμού μέχρι και σε δύο εξεταστικές από όλα τα μαθήματα. Η αντίστοιχη ποινή ισχύει και σε περίπτωση αποδεδειγμένης, σύμφωνα με την κρίση του Καθηγητή, λογοκλοπής σε ακαδημαϊκές εργασίες. Σε περίπτωση υποτροπής σε ανάλογο ακαδημαϊκό παράπτωμα, ο φοιτητής αντιμετωπίζει την ποινή του αποκλεισμού από τουλάχιστον δύο εξεταστικές περιόδους από όλα τα μαθήματα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αφαιρείται από τον φοιτητή η δυνατότητα δήλωσης των αντίστοιχων μαθημάτων από τη Γραμματεία του Τμήματος.

  3.2        Εάν κάποιος επιτηρητής – Υπ. Διδάκτορας δεν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία επιτήρησης, όπως αυτή περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό, αντιμετωπίζει ποινή ανάλογη των απουσιών:

  Α) Για έως και δύο απουσίες θα του ανατεθούν τριπλάσιες των απουσιών επιτηρήσεις επιπλέον των προβλεπόμενων στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

  Β) Για περισσότερες από δύο αδικαιολόγητες απουσίες μέσα στην ίδια εξεταστική, παραπομπή στη Συνέλευση η οποία ανάλογα θα αποφασίζει αν ο φοιτητής θα παραπεμφθεί με το ερώτημα της διαγραφής.

  Εφόσον αυτή η συμπεριφορά επαναληφθεί σε επόμενη εξεταστική περίοδο, προβλέπεται διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Στην περίπτωση μελών ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ Ι & ΕΕΔΙΠ ΙΙ, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία και έρχεται το θέμα στη Συνέλευση του Τμήματος.

   

   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font