Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Τμήματος


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

1. Βασικές αρχές και στοχοθεσία

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος έχει αρχικώς διαμορφωθεί, μεταβάλλεται βελτιωτικά προσαρμοζόμενη στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις, και ανατροφοδοτείται διαρκώς µε την ενεργό συμμετοχή όλων των µελών του Τµήµατος (διδακτικό προσωπικό, φοιτήτριες/ητές, διοικητικό προσωπικό). Χαράσσεται και εφαρμόζεται µε γνώμονα την εν γένει υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του επιστημονικού προσανατολισμού του ΠΠΣ, την προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου του, την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων, καθορίζοντας τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους σύμφωνα με τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας και στοχεύοντας στη διαρκή διασφάλιση και βελτίωση της υψηλής ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού, επιστημονικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος σύμφωνα µε τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και τις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), τις αρχές της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και την κείμενη νομοθεσία. Την ευθύνη έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ έχει η Συνέλευση του Τµήµατος σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών (ΟΜΕΑ, ΕΠΣ κτλ.).

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ το Τμήμα ΒΣΑΣ εφαρμόζει δράσεις και διαδικασίες που διασφαλίζουν και τεκμηριώνουν

α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ,

β) την επιδίωξη και επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου διδακτικού έργου,

δ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,

ε) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος,

στ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,

ζ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,

η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,

θ) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ, καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος.

1.2. Δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος ΒΣΑΣ, οι βασικές αρχές και στόχοι της οποίας αναφέρονται παραπάνω, επιτυγχάνεται με τις παρακάτω συγκεκριμένες δράσεις συνεχούς παρακολούθησης και περιοδικής εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης:

α) Τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) του Τμήματος, η οποία είναι υπεύθυνη για την υποβολή προς διαβούλευση στη Συνέλευση του Τμήματος τεκμηριωμένων εισηγήσεων σχετικά με:

(i) τη διαμόρφωση και αναθεώρηση του ΠΠΣ, ώστε να προσαρμόζεται μεν στις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και ερευνητικές τάσεις, τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος και τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του, να υπηρετεί δε την κύρια αποστολή του Τμήματος, όπως αυτή ορίζεται στο ιδρυτικό του Προεδρικό Διάταγμα (άρθρο 1), ήτοι «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα»,

(ii) την αντιμετώπιση και επίλυση πρακτικών προβλημάτων κατά την υλοποίηση του ΠΠΣ,

(iii) την παρακολούθηση, καταγραφή και αξιοποίηση εξελίξεων στα προγράμματα συναφών Τμημάτων στα ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κατά τη διαμόρφωση και αναθεώρηση του ΠΠΣ, η ΕΠΣ συνεργάζεται με συναδέλφους των δύο ειδικεύσεων («Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις» και «Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές») και των τριών κατευθύνσεων («Βαλκανικών Σπουδών», «Σλαβικών Σπουδών» και «Ανατολικών Σπουδών») που θεραπεύονται στο ΠΠΣ, οι οποίοι τροφοδοτούν την επιτροπή με τις επιστημονικές θέσεις, ερευνητικές προτάσεις και διδακτικές ανάγκες της κάθε ειδίκευσης και κατεύθυνσης σπουδών για το περιεχόμενο και την οργάνωση του ΠΠΣ τόσο ως προς τον κοινό πρώτο κύκλο σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάμηνα) όσο και ως προς τον εξειδικευμένο δεύτερο κύκλο σπουδών (Γ΄ έως και Η΄ εξάμηνα). [Διασφάλιση και τεκμηρίωση των δράσεων και διαδικασιών υπό στοιχεία 1.1.α-γ και στ-ζ]

β) Τη σύσταση και λειτουργία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος ΒΣΑΣ, η οποία είναι υπεύθυνη για

(i) τη διαδικασία συμπλήρωσης των (ηλεκτρονικών/εντύπων) ερωτηματολογίων αξιολόγησης του διδακτικού έργου και των μαθημάτων από τις/τους φοιτήτριες/ητές,

(ii) τη σύνταξη της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης,

(iii) τη σύνταξη της περιοδικής Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος και των παραρτημάτων αυτής και

(iv) την παρακολούθηση των αξιολογικών δεικτών κατάταξης του Τμήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η ΟΜΕΑ παρουσιάζει στη Συνέλευση του Τμήματος τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων και προτείνει τρόπους βελτίωσης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τις/τους φοιτήτριες/ητές του Τμήματος.[Διασφάλιση και τεκμηρίωση των δράσεων και διαδικασιών υπό στοιχεία 1.1.η-θ]

γ) Την ετήσια Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος ΒΣΑΣ που διενεργείται υπό τον συντονισμό της ΟΜΕΑ με τη συνδρομή όλων των οργάνων και επιτροπών του Τμήματος, καθώς και αρμόδιων μελών του διοικητικού προσωπικού. Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων και ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την εισδοχή, φοίτηση και αποφοίτηση των φοιτητριών/ών, την πρόσληψη και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού και του υπόλοιπου επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού, την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακού, μεταπτυχιακών, διδακτορικών), την ερευνητική παραγωγή σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο των μελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εν γένει λειτουργία του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης αποτυπώνονται στην εσωτερική έκθεση αξιολόγησης, η οποία συντάσσεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, από την ΟΜΕΑ και αναρτάται/δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Τμήματος και στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος. Η παρουσίαση της έκθεσης γίνεται σε ειδική συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος, οπότε και αποφασίζονται οι αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες.[Διασφάλιση και τεκμηρίωση των δράσεων και διαδικασιών υπό στοιχεία 1.1.γ, ε και η-θ]

δ) Την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος ΒΣΑΣ που διενεργείται με ευθύνη της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος. Στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης συμμετέχουν ελληνόφωνοι καθηγητές ή/και ερευνητές ΑΕΙ και ιδρυμάτων του εξωτερικού. Οι αξιολογήσεις ακολουθούν τα πρότυπα και τις διαδικασίες της ΑΔΙΠ, σε πλήρη συντονισμό με τις πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση που ισχύουν διεθνώς. Τα συμπεράσματα, οι συστάσεις και οι βελτιωτικές προτάσεις των επιτροπών αποτελούν βασική παράμετρο βελτίωσης των υπηρεσιών και των υποδομών του Τμήματος ΒΣΑΣ, αλλά και της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξής του. [Διασφάλιση και τεκμηρίωση των δράσεων και διαδικασιών υπό στοιχεία 1.1.α-ζ]

1.3. Επικοινώνηση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος ΒΣΑΣ επικοινωνείται με τους εξής τρόπους:

α) Την ανάρτηση σε ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.uom.gr/bso/pistopoihsh-pps-tmhmatos) προς ενημέρωση των νεοεισαχθεισών/έντων, εν ενεργεία φοιτητριών/ών και αποφοίτων, όπως και κάθε ενδιαφερόμενου, όλων των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων περί της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Διασφάλισης της Ακαδημαϊκής Ποιότητας του Τμήματος, ήτοι:

(i) Δήλωση Διασφάλισης Πολιτικής Ποιότητας,

(ii) Στοχοθεσία και Προγραμματισμός Δράσεων

(iii) Στρατηγικός Σχεδιασμός Τμήματος ΒΣΑΣ (Προκήρυξη νέων θέσεων),

(iv) Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης,

(v) Έκθεση Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος (με την έγκριση),

(vi) Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησης του Τμήματος και

(vii) Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος.

β) Την ειδικότερη ενημέρωση των νεοεισαχθεισών/έντων φοιτητριών/ών περί της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος κατά τις τελετές υποδοχής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών.

γ) Τη σχετική ενημέρωση σε διαλέξεις, ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος σε ενδιαφερόμενους (π.χ. σχολικές επισκέψεις, εκπαιδευτικές εκθέσεις κτλ.), καθώς και σε εθνικά και διεθνή συνέδρια που διοργανώνονται από μέλη ή ομάδες του Τμήματος.

δ) Κατά τις επαφές του Τμήματος με επαγγελματικούς φορείς, που εμπλέκονται στα προγράμματα πρακτικής άσκησης και σε ερευνητικά προγράμματα.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font