Εργαστήριο Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών


Στόχοι Εργαστηρίου

Στους στόχους του «Εργαστηρίου Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών» συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • Συμβολή στην κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιμορφωτικών αναγκών όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος, καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, σε θέματα που εμπίπτουν στις γνωστικές περιοχές του Εργαστηρίου.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Δημοσιοποίηση της γνώσης μέσω της διοργάνωσης ακαδημαϊκών δράσεων, επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
 • Διάχυση της γνώσης μέσω εκδόσεων μονογραφιών, επιστημονικών άρθρων, συλλογικών τόμων, επιστημονικών επετηρίδων και περιοδικών και κάθε μορφής έντυπης ή ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών απόψεων και ερευνητικών πορισμάτων.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με Πανεπιστήμια, Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα και Ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής με συναφή επιστημονικά αντικείμενα και στόχους, με σκοπό την ανάληψη κοινών ερευνητικών δράσεων και τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων διεπιστημονικού διαλόγου για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.
 • Εξωστρεφής δράση και συνέργεια με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις με στόχο την από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων, που εμπίπτουν στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
 • Αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μονάδων και των μελών του.
 • Παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών όλων των επιπέδων σπουδών  του οικείου Τμήματος σε θέματα που εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
 • Δημιουργία ακαδημαϊκών δικτύων και άλλων διεθνών συνεργατικών ακαδημαϊκών θεσμών σε επίπεδο Τμήματος, Σχολής και Πανεπιστημίου.
 • Καλλιέργεια και ανάπτυξη ερευνητικών, συγγραφικών, οργανωτικών και διοικητικών δεξιοτήτων σε πεδία της κοινωνικής έρευνας για όσες/όσους συμμετέχουν στις δράσεις του Εργαστηρίου.

⮚      Διευθυντής: Καθηγητής, Γεώργιος Χρηστίδης, xristidis@uom.edu.gr, 2310-891460

         (Πράξη Πρύτανη 5771/21-07-2023 - ΑΔΑ: 97Υ7469Β7Ι-420)

         Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/POLISLab

         Συντονίστρια Εργαστηρίου: Μουμτζόγλου Άννα, ΕΤΕΠ Τμήματος ΒΣΑΣ,

         anna@uom.edu.gr, 2310-891778

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font