Πρακτική Άσκηση


Οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τετάρτου έτους σπουδών ή και αργότερα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση επ’ αμοιβή, διάρκειας τριών έως έξι μηνών σε φορέα ή επιχείρηση της επιλογής τους. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην Ελλάδα, μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου, ή στο εξωτερικό μέσω του Γραφείου Erasmus Plus, εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών με 5 μονάδες ECTS, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη διευκόλυνση φοιτητών με αναπηρία προκειμένου να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατά ισότιμο τρόπο με κάθε άλλο φοιτητή.