ΜΔΣ - Προκηρύξεις


ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

 

A/A

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ

1

Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη

2

2

Προστασία μειονοτικής ετερότητας

1

3

Μετανάστες και Πρόσφυγες

1

4

Ανθρωπολογία του Βαλκανικού ή/και Μεσοανατολικού χώρου

1

5

Φύλο, εθνογραφία, πολιτισμική και φεμινιστική κριτική

1

6

Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στα Βαλκάνια

1

7

GIG Economy, ευέλικτες μορφές εργασίας και επιχειρηματικότητα

1

8

Βαλκανική ή/και Ύστερη Οθωμανική Ιστορία

4

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας απαιτούνται τα παρακάτω:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έως τις 30 Νοεμβρίου 2019 η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α του κανονισμού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται, εκτός των άλλων, ο/η καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα
  • Εισήγηση του προτεινόμενου επιβλέποντος/επιβλέπουσας καθηγητού/τριας του Τμήματος προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία χρειάζεται να είναι αναλυτικά τεκμηριωμένη ως προς τις ερευνητικές ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν στο Τμήμα από τον/την υποψήφιο/α μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει)
  • Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας( όπως πιστοποιείται από τον ΑΣΕΠ)
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος
  • Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β του κανονισμού, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376,  2310-891645 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.