ΜΔΣ - Προκηρύξεις


ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

A/A ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
1 Μετρηση Παραοικονομίας στην Ελλαδα 1 Δεληπάλλα Σοφία
2 Κλιματικη αλλαγη και δημοσια υγεια: ο ρολος της οικονομικης πολιτικης 1
3 Εθνογραφία, πολιτισμική και φεμινιστική κριτική 1 Τσιμπιρίδου Φωτεινή
4 Πολιτικές του πολιτισμού και επιτελεστικές πρακτικές με έμφαση στο χορό και τη μουσική 1 Μάνος Ιωάννης
5 Σύνορα και συνοριακές περιοχές 1
6 Διεθνική Μετανάστευση και Διασπορές στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 1 Σιδέρη Ελένη

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος.Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έως τις 30 Απριλίου 2021:

  • Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στον κανονισμό, (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος) στην οποία πρέπει να αναφέρεται, εκτός των άλλων, ο/η καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα
  • Εισήγηση του προτεινόμενου επιβλέποντος/επιβλέπουσας καθηγητού/τριας του Τμήματος προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία χρειάζεται να είναι αναλυτικά τεκμηριωμένη ως προς τις ερευνητικές ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν στο Τμήμα από τηον/την υποψήφιο/α μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει)
  • Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας( όπως πιστοποιείται από τον ΑΣΕΠ)
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος
  • Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β του παρόντος στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376 ή 2310891645 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος,  https://www.uom.gr/bso/kanonismos-ekponhshs-metadidaktorikhs-ereynas.