Πρόγραμμα Εξετάσεων


Εξειδίκευση των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022. 

 Για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022, διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, μέσω της Γραμματείας, προς τον/την Πρόεδρο του Τμήματος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. 
 
 _________


Εξεταστική περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Από Δευτέρα 17.06.2024 έως Παρασκευή  12.07.2024 (τέσσερις εβδομάδες)


  • Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο Open eclass και στο sis-portal για τυχόν αλλαγές.
  • Να συμβουλεύεστε το πρόγραμμα εξετάσεων το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος σε τακτά διαστήματα, μήπως υπάρξει αλλαγή.
  • Να προσκομίζετε την φοιτητική σας ταυτότητα για τη συμμετοχή σας στην εξεταστική. Σε περίπτωση απώλειας αυτής, βεβαίωση σπουδών από την Γραμματεία.
  • Οι εργαζόμενοι/ες φοιτητές-τριες και οι υπηρετούντες τη θητεία τους, για να δικαιολογήσουν τη χορήγηση αδείας απουσίας τους, συμπληρώνουν υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Φοιτητικά-Έντυπα: https://www.uom.gr/bso/entypa) και σε έντυπη μορφή στη θυρίδα της Γραμματείας. Το υπηρεσιακό σημείωμα υπογράφεται από τον/την Διδάσκοντα/ουσα ή τον Επιτηρητή/τρια και σφραγίζεται από τη Γραμματεία κατά τις ώρες εξυπηρέτησης (08:00-15:00)
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font