Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας


Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταδιδακτορικής έρευνας (Μ.Ε.) στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και γνωστικά αντικείμενα των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του, όπως προβλέπεται στον επισυναπτόμενο Κανονισμό.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font