Κατατακτήριες Εξετάσεις


Αριθμός εισακτέων - ποιοί πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄) και της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013 Β΄) Υ.Α. και κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης της Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών τα ακόλουθα σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα ΒΣΑΣ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

«Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.»

 Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

 Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι 1-15 Νοεμβρίου 2020

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-14.00)

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 Αίτηση (Την αίτηση μπορείτε να πάρετε από τη Γραμματεία του Τμήματος ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος)

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 Εξεταστέα ύλη μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο 2020-2021

 1ο Μάθημα: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 Βασικές οικονομικές έννοιες και μεθοδολογία. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.

Ζήτηση, προσφορά και ισορροπία αγοράς. 

Η ελαστικότητα και εφαρμογές της.

Η συμπεριφορά του καταναλωτή.

Συμπεριφορά της επιχείρησης.Κόστος και προσφορά στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισμού,μονοπωλιακού ανταγωνισμού, μονοπωλίου και ολιγοπωλίου.

Η αποτελεσματικότητα της αγοράς και κοινωνική ευημερία. Πλεόνασμα καταναλωτή και πλεόνασμα παραγωγού.

 Η πραγματική οικονομία. Μακροοικονομικά μεγέθη. Μέτρηση της εθνικής ευημερίας και του κόστους ζωής. Οικονομική μεγέθυνση.

Συνιστώσες της συνολικής ζήτησης.

Απασχόληση και ανεργία.

Χρηματοοικονομική αγορά. Πληθωρισμός κι αποπληθωρισμός.

Συνολική προσφορά και συνολική ζήτηση.

Η βραχυχρόνια αντισταθμιστική σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας (καμπύλη Phillips).

Μακροοικονομικές σχολές σκέψης.

 2ο Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 Για το σκέλος του μαθήματος της Πολιτικής Επιστήμης:

 1. Τι είναι η πολιτική
 2. Πολιτικές ιδεολογίες
 3. Πολιτική και Κράτος
 4. Δημοκρατία, Νομιμότητα και Νομιμοποίηση
 5. Έθνη και Εθνικισμός
 6. Εκλογές, κόμματα και κομματικά συστήματα
 7. Κυβερνήσεις, Συστήματα και Καθεστώτα

 Για το σκέλος του μαθήματος των Διεθνών Σχέσεων:

 1. Παραδοσιακές και εναλλακτικές προσεγγίσεις της εθνικής ασφάλειας
 2. Παγκόσμια κοινωνία και διεθνής ασφάλεια
 3. Τα Ηνωμένα Έθνη και η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας
 4. Πολιτισμικές, οικονομικές και θρησκευτικές εξηγήσεις της τρομοκρατίας
 5. Ανθρώπινη ασφάλεια (έννοια, προσεγγίσεις, διαστάσεις)
 6. Διμερής και μη κυβερνητική πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 7. Ανθρώπινα δικαιώματα και Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων (Φιλελευθερισμός, Ρεαλισμός, Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός, κριτικές προσεγγίσεις)
 8. Η επιχειρηματολογία υπέρ και κατά της ανθρωπιστικής επέμβασης
 9. Η Ευθύνη Προστασίας

 3ο Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τον ορισμό των εννοιών: Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Δύση-Ανατολή, Οριενταλισμός, Βαλκανισμός, αυτοκρατορίες και απολυταρχικά κράτη Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, Δεύτερη Δουλοπαροικία. Ανθρωπογεωγραφία των Βαλκανίων.

2. Ρωσική Ιστορία: συγκρότηση και επέκταση του ρωσικού απολυταρχικού κράτους, σχέσεις κεντρικής αυτοκρατορικής εξουσίας και βογιάρων, γαιοκτητικό σύστημα, ο Πέτρος ο Μέγας και η απόπειρα εκδυτικισμού της ρωσικής κοινωνίας, η Αικατερίνη η Μεγάλη και οι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι, Ναπολεόντειοι πόλεμοι και Ρωσία, Κριμαϊκός πόλεμος και τέλος της δουλοπαροικίας, Ρωσική Επανάσταση του 1905, Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, Εμφύλιος πόλεμος και Νέα Οικονομική Πολιτική, Βίαια εκβιομηχάνιση, βίαια κολλεκτιβοποίηση και Σταλινισμός.

3. Οθωμανική Ιστορία: συγκρότηση και επέκταση του οθωμανικού δεσποτικού κράτους, δομή της οθωμανικής κρατικής διοίκησης, γαιοκτητικό και φορολογικό σύστημα, θεσμός της αδελφοκτονίας, θεσμός του "παιδομαζώματος" (devşirme), μιλλέτια (=θρησκευτικές κοινότητες), πρόκριτοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι, Φαναριώτες, αυστρο-οθωμανικοί πόλεμοι, ρωσο-οθωμανικοί πόλεμοι, κρίση και παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

4. Έθνη, Εθνικισμοί, εθνικά κινήματα: Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Εθνικισμοί, Εδαφικοί και Εθνοτικοί Εθνικισμοί, οι θεωρίες περί έθνους των Benedict Anderson, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm και Miroslav Hroch.

5. Εθνικά κινήματα στα Βαλκάνια (Ελληνική και Σερβική επανάσταση σε συγκριτική διάσταση, Βουλγαρικό και Ρουμανικό εθνικό κίνημα, Ιλλυρισμός, Γιουγκοσλαβισμός και Κροατικό εθνικό κίνημα, Μακεδονικό ζήτημα, οι φάσεις εξέλιξης του Οθωμανικού αυτοκρατορικού εθνικισμού: Οθωμανισμός, Πανισλαμισμός, Παντουρκισμός, Παντουρανισμός, Τουρκικός Εθνικισμός και τέλος Αλβανικός εθνικισμός).

 Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων 2020-21:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5200/24-11-2020 τ. Β "Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 -2021" προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 
Άρθρο πρώτο 
1. Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARSCov 
2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/ B3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185). Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 24 Νοεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5200 57529 57530 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5200/24.11.2020 2. Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά καθορίζονται από την Πολιτεία. 
3. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής υποδοχής του Α.Ε.Ι. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
4. Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως   ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης.

 Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-2021: