Κατατακτήριες Εξετάσεις


Αριθμός εισακτέων - ποιοί πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄) και της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013 Β΄) Υ.Α. και κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης της Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών τα ακόλουθα σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα ΒΣΑΣ, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

«Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.»

 Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

 Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι 1-15 Νοεμβρίου 2024

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-14.00)

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1.  Αίτηση (Την αίτηση μπορείτε να πάρετε από τη Γραμματεία του Τμήματος ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

1ο Μάθημα: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Βασικές οικονομικές έννοιες και μεθοδολογία. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.

Ζήτηση, προσφορά και ισορροπία αγοράς. 

Η ελαστικότητα και εφαρμογές της.

Η συμπεριφορά του καταναλωτή.

Συμπεριφορά της επιχείρησης. Κόστος και προσφορά στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισμού, μονοπωλιακού ανταγωνισμού, μονοπωλίου και ολιγοπωλίου.

Η αποτελεσματικότητα της αγοράς και κοινωνική ευημερία. Πλεόνασμα καταναλωτή και πλεόνασμα παραγωγού.

Η πραγματική οικονομία. Μακροοικονομικά μεγέθη. Μέτρηση της εθνικής ευημερίας και του κόστους ζωής. Οικονομική μεγέθυνση.

Συνιστώσες της συνολικής ζήτησης.

Απασχόληση και ανεργία.

Πληθωρισμός κι αποπληθωρισμός.

2ο Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Για το σκέλος του μαθήματος της Πολιτικής Επιστήμης:

 1. Τι είναι η πολιτική
 2. Πολιτικές ιδεολογίες
 3. Πολιτική και Κράτος
 4. Δημοκρατία, Νομιμότητα και Νομιμοποίηση
 5. Έθνη και Εθνικισμός
 6. Εκλογές, κόμματα και κομματικά συστήματα
 7. Κυβερνήσεις, Συστήματα και Καθεστώτα

Για το σκέλος του μαθήματος των Διεθνών Σχέσεων:

 1. Παραδοσιακές και εναλλακτικές προσεγγίσεις της εθνικής ασφάλειας
 2. Παγκόσμια κοινωνία και διεθνής ασφάλεια
 3. Τα Ηνωμένα Έθνη και η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας
 4. Πολιτισμικές, οικονομικές και θρησκευτικές εξηγήσεις της τρομοκρατίας
 5. Ανθρώπινη ασφάλεια (έννοια, προσεγγίσεις, διαστάσεις)
 6. Διμερής και μη κυβερνητική πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 7. Ανθρώπινα δικαιώματα και Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων (Φιλελευθερισμός, Ρεαλισμός, Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός, κριτικές προσεγγίσεις)
 8. Η επιχειρηματολογία υπέρ και κατά της ανθρωπιστικής επέμβασης
 9. Η Ευθύνη Προστασίας

3ο Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τον ορισμό των εννοιών: Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Δύση-Ανατολή, Οριενταλισμός, Βαλκανισμός, αυτοκρατορίες και απολυταρχικά κράτη Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, Δεύτερη Δουλοπαροικία. Ανθρωπογεωγραφία των Βαλκανίων.
 2. Ρωσική Ιστορία: συγκρότηση και επέκταση του ρωσικού απολυταρχικού κράτους, σχέσεις κεντρικής αυτοκρατορικής εξουσίας και βογιάρων, γαιοκτητικό σύστημα, ο Πέτρος ο Μέγας και η απόπειρα εκδυτικισμού της ρωσικής κοινωνίας, η Αικατερίνη η Μεγάλη και οι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι, Ναπολεόντειοι πόλεμοι και Ρωσία, Κριμαϊκός πόλεμος και τέλος της δουλοπαροικίας, Ρωσική Επανάσταση του 1905, Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, Εμφύλιος πόλεμος και Νέα Οικονομική Πολιτική, Βίαια εκβιομηχάνιση, βίαια κολλεκτιβοποίηση και Σταλινισμός.
 3. Οθωμανική Ιστορία: συγκρότηση και επέκταση του οθωμανικού δεσποτικού κράτους, δομή της οθωμανικής κρατικής διοίκησης, γαιοκτητικό και φορολογικό σύστημα, θεσμός της αδελφοκτονίας, θεσμός του "παιδομαζώματος" (devşirme), μιλλέτια (=θρησκευτικές κοινότητες), πρόκριτοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι, Φαναριώτες, αυστρο-οθωμανικοί πόλεμοι, ρωσο-οθωμανικοί πόλεμοι, κρίση και παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
 4. Έθνη, Εθνικισμοί, εθνικά κινήματα: Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Εθνικισμοί, Εδαφικοί και Εθνοτικοί Εθνικισμοί, οι θεωρίες περί έθνους των Benedict Anderson, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm και Miroslav Hroch.
 5. Εθνικά κινήματα στα Βαλκάνια (Ελληνική και Σερβική επανάσταση σε συγκριτική διάσταση, Βουλγαρικό και Ρουμανικό εθνικό κίνημα, Ιλλυρισμός, Γιουγκοσλαβισμός και Κροατικό εθνικό κίνημα, Μακεδονικό ζήτημα, οι φάσεις εξέλιξης του Οθωμανικού αυτοκρατορικού εθνικισμού: Οθωμανισμός, Πανισλαμισμός, Παντουρκισμός, Παντουρανισμός, Τουρκικός Εθνικισμός και τέλος Αλβανικός εθνικισμός).

 

 

 

Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων 2024-2025:

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2024-2025:


 Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font