Κατατακτήριες Εξετάσεις


Αριθμός εισακτέων - ποιοί πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄) και της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013 Β΄) Υ.Α. και κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης της Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών τα ακόλουθα σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα ΒΣΑΣ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

«Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.»

 Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

 Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι 1-15 Νοεμβρίου 2019

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-14.00)

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 Αίτηση (Την αίτηση μπορείτε να πάρετε από τη Γραμματεία του Τμήματος ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος)

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 Εξεταστέα ύλη μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο 2019-2020

 1ο Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ

(ΕΥΡΩΠΗ, ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)

 1. Η εθνογραφία και η επιτόπια έρευνα στην κοινωνική ανθρωπολογία.

2. Η ερμηνεία της επιτόπια έρευνας.

3. Κλασσικές θεωρίες κοινωνικής ανθρωπολογίας.

4. Το κοινωνικό πρόσωπο στην ανθρωπολογική θεωρία.

5. Η οργάνωση του τοπικού, πρόσωπο και κοινωνία, συγγένεια και καταγωγή, γάμος και συμμαχία στην ανθρωπολογική ανάλυση.

6. Φύλο, ηλικία, ιεραρχίες: η εθνογραφική τους ανάλυση.

7. Όψεις εθνογραφικής ανάλυσης σε ζητήματα οικονομικής και πολιτικής ανθρωπολογίας: πολιτική και εξουσία, ανταλλαγή, παραγωγή και τεχνολογία.

8. Παγκοσμιοποίηση: το παγκόσμιο, το τοπικό και ο συνδυασμός τους σε εθνογραφικό πλαίσιο.

9. Εθνοτισμός και εθνικισμός στα Βαλκάνια.

10. Ταυτότητες και Φύλο στο βαλκανικό και μεσογειακό χώρο.

11. Ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν των μετασοσιαλιστικών Βαλκανίων.

 2ο Μάθημα: ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 1. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

2. Ζήτηση, προσφορά και ισορροπία στην αγορά

3. Ελαστικότητες (Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς, σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης, εισοδηματική ελαστικότητα)

4. Θεωρία κατανάλωσης (Συμπεριφορά καταναλωτή)

5. Θεωρία παραγωγής (Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια περίοδος)

6. Η δομή αγοράς (Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο)

 3ο Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τον ορισμό των εννοιών: Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Δύση-Ανατολή, Οριενταλισμός, Βαλκανισμός, αυτοκρατορίες και απολυταρχικά κράτη Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, Δεύτερη Δουλοπαροικία. Ανθρωπογεωγραφία των Βαλκανίων.

2. Ρωσική Ιστορία: συγκρότηση και επέκταση του ρωσικού απολυταρχικού κράτους, σχέσεις κεντρικής αυτοκρατορικής εξουσίας και βογιάρων, γαιοκτητικό σύστημα, ο Πέτρος ο Μέγας και η απόπειρα εκδυτικισμού της ρωσικής κοινωνίας, η Αικατερίνη η Μεγάλη και οι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι, Ναπολεόντειοι πόλεμοι και Ρωσία, Κριμαϊκός πόλεμος και τέλος της δουλοπαροικίας, Ρωσική Επανάσταση του 1905, Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, Εμφύλιος πόλεμος και Νέα Οικονομική Πολιτική, Βίαια εκβιομηχάνιση, βίαια κολλεκτιβοποίηση και Σταλινισμός.

3. Οθωμανική Ιστορία: συγκρότηση και επέκταση του οθωμανικού δεσποτικού κράτους, δομή της οθωμανικής κρατικής διοίκησης, γαιοκτητικό και φορολογικό σύστημα, θεσμός της αδελφοκτονίας, θεσμός του "παιδομαζώματος" (devşirme), μιλλέτια (=θρησκευτικές κοινότητες), πρόκριτοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι, Φαναριώτες, αυστρο-οθωμανικοί πόλεμοι, ρωσο-οθωμανικοί πόλεμοι, κρίση και παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

4. Έθνη, Εθνικισμοί, εθνικά κινήματα: Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Εθνικισμοί, Εδαφικοί και Εθνοτικοί Εθνικισμοί, οι θεωρίες περί έθνους των Benedict Anderson, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm και Miroslav Hroch.

5. Εθνικά κινήματα στα Βαλκάνια (Ελληνική και Σερβική επανάσταση σε συγκριτική διάσταση, Βουλγαρικό και Ρουμανικό εθνικό κίνημα, Ιλλυρισμός, Γιουγκοσλαβισμός και Κροατικό εθνικό κίνημα, Μακεδονικό ζήτημα, οι φάσεις εξέλιξης του Οθωμανικού αυτοκρατορικού εθνικισμού: Οθωμανισμός, Πανισλαμισμός, Παντουρκισμός, Παντουρανισμός, Τουρκικός Εθνικισμός και τέλος Αλβανικός εθνικισμός).

 Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων:

 •  9/12/2019: 4-6 μ.μ. Αίθ. 5:  Αρχές Μικροοικονομίας
 • 11/12/2019: 4-6 μ.μ.: Αιθ. 10: Ιστορία Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • 13/12/2019: 4-6 μ.μ. Αιθ. 3:  Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία και Εθνογραφία (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μεσόγειος)

 Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2019-2020:

Από τους αιτούντες την εισαγωγή στους στο Τμήμα μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, εισάγονται οι εξής:

 • Λιόλιος Θωμάς
 • Κυριαζή Μαρία
 • Μπανιώτη Αικατερίνη
 • Λάβδη Αγγέλα
 • Σαμαράς Βασίλειος
 • Σιδηροπούλου Δέσποινα
 • Καραμάνης Ορέστης
 • Μιχαλέλης Ιωάννης
 • Δάμπας Γεώργιος

Επιπλέον διευκρινίσεις στους επιτυχόντες σχετικά με τις επιδόσεις τους, θα δίνονται στους ιδίους κατά την εγγραφή τους.

Οι εισαχθέντες θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως τις 14/2/2020, προκειμένου να υποβάλλουν:

 • αίτηση εγγραφής,
 • μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) και
 • φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας