Πτυχιακή Εργασία


Άρθρο 15 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ( βλ. Κανονισμός ΠΠΣ)
 
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική για τους φοιτητές και μπορούν να την επιλέξουν με την έναρξη του 7ου εξαμήνου ή και αργότερα, ισοδυναμεί με δύο μαθήματα και αποδίδει στον φοιτητή 10 μονάδες ECTS. Προϋπόθεση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής/τρια να έχει εξετασθεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου (24 μαθήματα) και να έχει κάνει δύο τουλάχιστον γραπτές εργασίες στα πλαίσια μαθημάτων.
 
Ο φοιτητής/ τρια πρέπει να βρει επιβλέποντα καθηγητή του Τμήματος σχετικό με το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας, να συμφωνήσουν στο θέμα της εργασίας και να συνυπογράψουν στο σχετικό έντυπο ανάληψης Πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία.
 
Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι τουλάχιστον δύο εξάμηνα, παραδίδεται για βαθμολόγηση στον επιβλέποντα καθηγητή του Τμήματος στα πλαίσια εξεταστικής περιόδου και εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, απαλλάσσει τον φοιτητή από δύο δηλωμένα μαθήματα επιλογής. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η πτυχιακή εργασία, ο φοιτητής/τρια για να πάρει πτυχίο, πρέπει να περάσει τα ανωτέρω αναφερόμενα, δύο δηλωμένα μαθήματα επιλογής. 
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font