ΠΔΣ - Προκηρύξεις


ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

A/A

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

1

Μετανάστευση, Πρόσφυγες και Κοινωνική ένταξη

1

Βουτυρά Ευτυχία

2

Οικιστικό, πολιτιστικό απόθεμα στα Βαλκάνια και τον Παρευξείνιο χώρο

1

Γαβρά Ελένη

Χωρική Οργάνωση, Αρχιτεκτονική στη ΝΑ Ευρώπη

1

3

Βιομηχανική Οικονομική

1

Δεληπάλλα Σοφία

Δημόσια Οικονομική

1

4

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

3

Ευστράτιος Δορδανάς

5

Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη

1

Ιωάννης Μαραγκός

Ελληνική ΧρηματοπιστωτικήΚρίση

1

Ευρωπαϊκή Χρηματοπιστωτική Κρίση

1

6

Θέματα λογοτεχνικής μετάφρασης από τις σλαβικές λογοτεχνίες τον 21ο αιώνα

5

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα

Λογοτεχνική ανάλυση με έμφαση στη ρωσική θεωρία της λογοτεχνίας

Οι σλαβικές ή/και βαλκανικές λογοτεχνίες για τις κοινωνικές/πολιτικές εξελίξεις τον 20ό αιώνα

Συγκριτική λογοτεχνία με έμφαση στις σλαβικές ή/και βαλκανικές λογοτεχνίες

7

Πολιτική ανθρωπολογία και πολιτικές της αυτότητας και του πολιτισμού ή Εθνικισμός και εθνοτισμός ή Σύνορα και συνοριακές περιοχές  ή  Επιτέλεση μέσα από το χορό και τη μουσική ή  Αθλητισμός και σπορ, πολιτική και ιδεολογία ή Αναπαραστάσεις του παρελθόντος και υλικός πολιτισμός ή Εθνογραφικές προσεγγίσεις στην ανατολική και νοτιανατολική Ευρώπη και το χώρο της Μεσογείου

3

Μάνος Ιωάννης

8

Τουρκία: Γλώσσα και Πολιτισμός

2

Νικόλαος Λιάζος

9

Δημόσια Οικονομική

2

Παπαπανάγος Χάρρυ - Χαράλαμπος

Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Α και ΝΑ Ευρώπη

Οικονομικά της Μετανάστευσης

10

Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα (Entrepreneursip Education)

1

Σαρρή Αικατερίνη

Κλιματική αλλαγή & Επιχειρηματικότητα (Climate change entrepreneurship)

1

11

Ανθρωπολογία της θρησκείας στα Βαλκάνια ή/και την Αν. Μεσόγειο ή Φύλα και πολιτικές στα Βαλκάνια ή/και την Αν. Μεσόγειο ή Εθνογραφία της πόλης, δημόσιος χώρος και εναλλακτικές δημοσιότητες Βαλκάνια, Μεσόγειος 

2

Τσιμπιρίδου Φωτεινή

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτούνται τα παρακάτω:

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης αλλοδαπών πανεπιστημιακών τίτλων.

 

Είναι κάτοχος τίτλου που αποδεικνύει τη γνώση της ΑγγλικήςΓλώσσας σε επίπεδο Γ2.

Αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έως τις 30 Νοεμβρίου 2019.

 

  1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ελληνική ή αγγλική και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής - Ερευνητική πρόταση, η οποία περιέχει συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, τους βασικούς άξονες του θέματος, σύντομη τεκμηρίωση του θέματος και σχετική βιβλιογραφία.
  4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της Συνέλευσης) από την ημερομηνία που η Συνέλευση θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  5. Για τους Έλληνες υποψηφίους, η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται από δίπλωμα Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan, ή πτυχίο IELTS (βαθμός τουλάχιστον 6.5) ή πτυχίο TOEFL βαθμός τουλάχιστον 213 ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ελληνικού Α.Ε.Ι., ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. 
  6. Πιστοποιητικό γνώσης άλλων γλωσσών όπως  Βαλκανική, Σλαβική ή Ανατολική
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
  8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία να προέρχεται κατά προτίμηση από τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376 ή 2310 891645 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.uom.gr/bso – Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών