ΠΔΣ - Προκηρύξεις


ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση. 

A/A ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
1 Βαλκάνια: Χωρική Οργάνωση, Οικιστικό - Πολιτιστικό Απόθεμα 1 Γαβρά Ελένη
2 Δημόσια Οικονομική / Βιομηχανική Οικονομική / Οικονομικά της Υγείας 2 Δεληπάλλα Σοφία
3 Πολιτική Επιστήμη / Συγκριτική Πολιτική 1 Μαραντζίδης Νικόλαος
4 Τουρκία: Γλώσσα και Πολιτισμός 2 Νικόλαος Λιάζος
5 Υπολογιστική Οικονομετρία 1 Μιχαηλίδης Παναγιώτης
6 Υπολογιστική Ανάλυση Κειμένου - Στυλομετρία 1
7 Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 1
8 Επιστημομετρία 1
9 Εξόρυξη δεδομένων στην Εκπαίδευση Ξένων Γλωσσών 1
10 Επικοινωνία και Πολιτική 1 Βλασίδης Βλάσιος
11 Φύλα, Θρησκεία και Πολιτικές στα Βαλκάνια ή/και την Αν. Μεσόγειο 1 Τσιμπιρίδου Φωτεινή
12 Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship Education) 1 Σαρρή Αικατερίνη
13 Κλιματική αλλαγή & Επιχειρηματικότητα (Climate change entrepreneurship) 1
14 Πολιτικές του Πολιτισμού και Επιτελεστικές Πρακτικές με Έμφαση στο Χορό και τη Μουσική 2 Μάνος Ιωάννης
15 Σύνορα και Συνοριακές Περιοχές 2
16 Διεθνής Πολιτική Θεωρία 1 Ακριβούλης Δημήτριος
17 Σύγχρονη Ιστορία 2 Δορδανάς Ευστράτιος
18 Βαλκανική ή/και Ύστερη Οθωμανική Ιστορία 3 Σταματόπουλος Δημητριος

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτούνται τα παρακάτω:Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

 • Η κατοχή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης αλλοδαπών πανεπιστημιακών τίτλων.
 • Η κατοχή τίτλου που αποδεικνύει τη γνώση της ΑγγλικήςΓλώσσας σε επίπεδο Γ2.
 • Αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έως τις 30 Απριλίου 2021: 

 1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ελληνική ή αγγλική και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής - Ερευνητική πρόταση, η οποία περιέχει συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, τους βασικούς άξονες του θέματος, σύντομη τεκμηρίωση του θέματος και σχετική βιβλιογραφία.
 4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της Συνέλευσης) από την ημερομηνία που η Συνέλευση θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 5. Για τους Έλληνες υποψηφίους, η επάρκεια  της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται από δίπλωμα Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan, ή πτυχίο IELTS ή πτυχίο TOEFL ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ελληνικού Α.Ε.Ι., ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.  
 6. Πιστοποιητικό γνώσης άλλων γλωσσών όπως  Βαλκανική, Σλαβική ή Ανατολική
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
 8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία να προέρχεται κατά προτίμηση από τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος  https://www.uom.gr/bso/kanonismos-didaktorikon-spoydon.