Δομή και Περιεχόμενο


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Α/Α

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.

ECTS

Εξ.

Υ/Ε

1

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διδακτική της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής γλώσσας

4

5

1

Υ

2

Διδακτική της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής λογοτεχνίας

4

5

1

Υ

3

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής ως Ξένης Γλώσσας

4

5

1

Υ

Στο 2ο εξάμηνο, οι συμμετέχοντες πρέπει να επιλέξουν δύο (2) από τα τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα

4

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος

4

5

2

Ε

5

Κατανόηση προφορικού – Γραπτού Λόγου – διδακτικές ασκήσεις της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής ως ξένης γλώσσας

4

5

2

Ε

6

Μέθοδοι διδασκαλίας της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής  ως ξένης γλώσσας - Ανάλυση και κριτική διδακτικών βιβλίων

4

5

2

Ε

7

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πρακτική Άσκηση

4

5

2

Υ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

 1.-           Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων

Διδακτική της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής γλώσσας

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας. Εκπαιδευτικά συστήµατα, αναλυτικά προγράµµατα (είδη, σχεδιασµός, αξιολόγηση). Προϋποθέσεις για µια σωστή γλωσσική διδασκαλία. Γλωσσικές δεξιότητες. Γλωσσική επίγνωση. Η επικοινωνιακή προσέγγιση. Ύφος και γλώσσα. Κειµενοκεντρικές προσεγγίσεις: Θεωρητικό υπόβαθρο. Κειµενικά είδη. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών. ∆ιδακτική προσέγγιση της σύγχρονης ποίησης. Ασκήσεις παραγωγής και κατανόησης κειµένων. Η τεχνική και η διδακτική της περίληψης. Βασικές έννοιες της κοινωνιογλωσσολογίας. Η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας. Μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού. Πολυτροπικότητα. Γλωσσική πολιτική και εκπαίδευση. Ανάλυση λογοτεχνικών έργων. Η διδασκαλία ξενόγλωσσων παιδιών. Η διδακτική και η διδασκαλία κειµένων που αναφέρονται στη διαπολιτισµική επικοινωνία και τα γλωσσικά στερεότυπα. Η αξιολόγηση του γραπτού λόγου. Τρόποι δημιουργίας γλωσσικών ασκήσεων. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • η κατανοήση της δοµής και της οργάνωσης των αναλυτικών προγραµµάτων για τη γλώσσα, σε σχέση µε το εκπαιδευτικό σύστηµα, στηριζόµενοι στις αρχές της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας (γλωσσικός γραµµατισµός, εγγραµµατοσύνη, γλωσσική πολιτική).
 • η συνειδητοποίηση των βασικότερων προϋποθέσεων για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος στα πλαίσια της επικοινωνιακής µεθόδου.
 • η κατανόηση µε συγκεκριµένα παραδείγµατα της σηµασίας της γλωσσικής επίγνωσης, όχι µόνο για τους µαθητές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
 • η γνώση σε βάθος των μηχανισμών λειτουργίας του ποιητικού λόγου για την καλύτερη ερµηνεία του.
 • η μελέτη σε βάθος των πτυχών της διαπολιτισµικής επικοινωνίας.
 • η ανάπτυξη του διαλόγου για τους τρόπους απάλειψης των γλωσσικών στερεότυπων
 • η αξιοποίηση µε αντικειµενικότερα κριτήρια του γραπτού λόγου και η αποφυγή, όσο γίνεται, του διαισθητικού κριτηρίου

2.-          Διδακτική της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής λογοτεχνίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει ένα συστηματικό πλαίσιο αρχών, στόχων και μεθόδων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση. Ειδικότερα, σκοπεύει στην κριτική και τον αναπροσδιορισμό του περιεχομένου και των μεθόδων του μαθήματος της λογοτεχνίας με βάση τις αξίες της δημιουργικότητας, των επικοινωνιακών και κριτικών δεξιοτήτων, της αυτοέκφρασης και της αυτογνωσίας, της πολυπολιτισμικότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Για τον σκοπό αυτόν εξετάζονται:

 • Βασικές έννοιες της θεωρίας της λογοτεχνίας που χρησιμεύουν στην κατανόηση της πολυμορφίας και των διαφορετικών προσεγγίσεων  του λογοτεχνικού φαινομένου.
 • Η σχέση του λογοτεχνικού με τον εκπαιδευτικό θεσμό.
 • Η διαμόρφωση του λογοτεχνικού κανόνα της λογοτεχνίας.
 • Τρόποι οργάνωσης του μαθήματος της λογοτεχνίας και διδακτική προσέγγιση συγκεκριμένων λογοτεχνικών ειδών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει την ικανότητά τους για:

 • την κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (ποιημάτων και πεζογραφημάτων)
 • την αναζήτηση, την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων  και πληροφοριών, με τη χρήση  των απαραίτητων τεχνολογιών
 • την οργάνωση σχεδίων μαθημάτων, σύμφωνα με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα
 • την υποστήριξη και την τεκμηρίωση των σχεδίων μαθημάτων.

Η επεξεργασία των  προτάσεων στοχεύει στη διδακτική κειμένων της λογοτεχνίας που ανθολογούνται και διδάσκονται για την άρτια γνώση των ξένων γλωσσών.

3.-              Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής ως Ξένης Γλώσσας

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας στις βασικές έννοιες και ορισμούς καθώς και στις γενικές εφαρμογές των πολύγλωσσων ψηφιακών περιβαλλόντων γλωσσικής διδασκαλίας. Η συλλογή και αξιοποίηση υλικών γλωσσικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, η ψηφιοποίηση, καταγραφή, αποθήκευση και ανάκτηση γλωσσικών υλικών και τρόποι χρήσης τους αποτελούν τα μαθησιακά αντικείμενα. Επιπρόσθετα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τα σύνθετα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας, τις μεθόδους ανάπτυξης καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης.

Το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο Η/Υ. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις στον υπολογιστή.

Στο χώρο αυτό οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με την εισαγωγή στα πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα της γλωσσικής διδασκαλίας καθώς και τις βασικές έννοιες και τους ορισμούς. Επίσης θα γνωρίσουν τις γενικές εφαρμογές των πολύγλωσσων ψηφιακών περιβαλλόντων γλωσσικής διδασκαλίας, τη συλλογή και αξιοποίηση υλικών γλωσσικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, την ψηφιοποίηση, καταγραφή, αποθήκευση και ανάκτηση γλωσσικών υλικών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις για την δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας και, επίσης, να είναι σε θέση:

 • να πραγματοποιούν έρευνα και να αξιοποιούν το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές ώστε να διαχειρίζονται κάθε είδους πληροφορία (κείμενο, οπτικοακουστικά αποσπάσματα κτλ) που μπορεί να είναι χρήσιμα στη διδασκαλία/εκμάθηση της γλώσσας,
 • να ερευνούν και να αξιοποιούν δικτυακές υπηρεσίες κάθε είδους, με σκοπό την συλλογή ή/και την ανάπτυξη μαθησιακών αντικειμένων και την αξιοποίηση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • να χρησιμοποιούν σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα και να είναι σε θέση να αναπτύσσουν υπηρεσίες γλωσσικής εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου.

 4.-           Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος

Μέσα από μια επισκόπηση της εξέλιξης των διαφόρων αναλυτικών προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε αναλυτικού προγράμματος καθώς και των παραγόντων που επηρέασαν τη μορφή του, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Εξετάζονται οι συνέπειες και τα αποτελέσματα της επιλογής χρήσης ενός αναλυτικού προγράμματος με στόχο οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν σε ποιο αναλυτικό πρόγραμμα ανήκει το υλικό που χρησιμοποιούν κάθε φορά στη διδασκαλία τους. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές είναι ικανοί να σχεδιάσουν ένα βασικό αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και να προσαρμόσουν ένα ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα ώστε να είναι κατάλληλο για τη δική τους διδακτική κατάσταση. Θα είναι σε θέση να εξετάσουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα, σε ποιούς στόχους ανταποκρίνεται και να αποφασίσουν σχετικά με τη χρήση του..

 Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτική

 5.-           Κατανόηση προφορικού – Γραπτού Λόγου – διδακτικές ασκήσεις

Αρχικά οι φοιτητές ασχολούνται  με τις θεωρητικές αρχές της εξάσκησης της ακουστικής κατανόησης (κατανόησης προφορικού λόγου) στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Επίσης συζητούν διεξοδικά ποικίλες δυνατότητες εξάσκησης της γλωσσικής αυτής δεξιότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους διδακτικούς στόχους κάθε είδους άσκησης καθώς επίσης και στις στρατηγικές κατανόησης που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές. Κατόπιν οι φοιτητές ασχολούνται  με τη διδασκαλία της γραμματικής, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη μάθηση μέσω της ανακάλυψης, η οποία οδηγεί στην αυτονόμηση των μαθητών. Τέλος γνωρίζουν στρατηγικές καθώς και άλλες δυνατότητες αυτονόμησης των μαθητών που αφορούν το μάθημα της ξένης γλώσσας.

Προγραμματισμός  μαθήματος:

 • θα γίνεται εξάσκηση της ακουστικής κατανόησης,
 • θα διδάσκεται κάποιο γραμματικό φαινόμενο με τη μέθοδο της ανακάλυψης και θα οπτικοποιείται κατάλληλα και

Οι φοιτητές:

 • Θα μαθαίνουν ή θα χρησιμοποιούν στρατηγικές μάθησης, κατανόησης και επικοινωνίας,
 • Θα παρατηρούν μαθήματα που επικεντρώνονται στην ακουστική κατανόηση ή στη γραμματική και να αναγνωρίζουν τις φάσεις του μαθήματος, τους στόχους κάθε φάσης κ.λπ.,
 • Θα συμπληρώνουν σχέδιο μαθήματος σύμφωνα με το μάθημα που προγραμματίζουν στο 1,
 • Θα προωθούν στο μάθημα τη γλωσσική επίγνωση αλλά και την επίγνωση του προσωπικού τρόπου μάθησης των μαθητών τους,
 • Θα αιτιολογούν τις εκάστοτε αποφάσεις τους σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος σύμφωνα με τις υπάρχουσες θεωρίες.

 Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 6.-          Μέθοδοι διδασκαλίας  της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής  ως ξένη γλώσσα - Ανάλυση και κριτική διδακτικών βιβλίων

Θεωρίες μάθησης, παρουσίαση και ανάλυση των Προγραμμάτων Σπουδών για τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, ειδικότερα του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ), σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών, της επικοινωνίας και της διεπίδρασης, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας με έμφαση στην αξιοποίηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, κριτική θεώρηση διαπολιτισμικών αρχών-εφαρμογή στην τάξη, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών.

Οι φοιτητές, πέραν της θεωρητικής γνώσης που θα αποκτήσουν, αναμένεται να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να υιοθετήσουν την κατάλληλη, κάθε φορά, διδακτική προσέγγιση, ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του κοινού τους, συνδυάζοντας εμπειρικά δεδομένα και θεωρητικές αρχές, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα της διδακτικής/μαθησιακής διαδικασίας, όπως: στοχοθεσία, σχεδιασμός διδακτικής ενότητας, διεξαγωγή, αξιολόγηση μάθησης και μαθητών.