Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

  • Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Ο αριθμός των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 23% σε κάθε μάθημα, ήτοι συνολικά 12 ώρες ανά μάθημα. Σε αντίθετη περίπτωση, το μάθημα θεωρείται ως μη διδαχθέν για τον συγκεκριμένο σπουδαστή.
  • Οι φοιτητές του Προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτησή τους εντός ενός ακαδημαϊκού έτους.