Πρόγραμμα Σπουδών


 • ΔΕΣ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΔΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
6ο Εξάμηνο
ΔΕΣ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ)
  (Δ16008-1)
 • ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  (Δ16011)
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  (Δ16007-1)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
  (Δ16015)
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  (Δ18008-1)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
  (Δ16004-2)
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
  (Δ16001-1)
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
  (Δ16003-1)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
  (Δ16002-1)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
  (Δ18001-1)

Μαχίλη Ιφιγένεια   

Περιγραφή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση και ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης ακαδημαϊκών γραπτών κειμένων. 

-Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής που τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών

- Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν

- Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις

-Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.  

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών.

- Δυνατότητα διάκρισης των διαφορετικών στρατηγικών και τεχνικών που χαρακτηρίζουν την εφαρμογή του Μάρκετινγκ στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών και των υπηρεσιών.

- Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και άντλησης πληροφοριών σχετικά με την αγορά στόχο.   

- Χρήση των εργαλείων της S.W.O.T. analysis της PEST analysis και του κύκλου ζωής προϊόντων, ως εργαλείων ανάλυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και λήψης αποφάσεων.

- Λήψη των κατάλληλων αποφάσεων Μάρκετινγκ αναπτύσσοντας στρατηγικές με βάση την κατάλληλη προσαρμογή των συνιστωσών του μίγματος Μάρκετινγκ.

- Επιτυχής ανταπόκριση στην μελέτη και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case-studies).

- Κατανόηση των διαφορετικών συνιστωσών και των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν το Μάρκετινγκ υπηρεσιών σε σχέση με το Μάρκετινγκ προϊόντων.

- Λήψη αποφάσεων βάσει πραγματικών δεδομένων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής ανάλυσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

- Χρήση των κατάλληλων κατά περίπτωση εργαλείων και τεχνικών του Μάρκετινγκ.

- Χρήση των εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το Μάρκετινγκ υπηρεσιών και την έρευνα μάρκετινγκ.

- Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων εργαλείων του διαδικτύου υπό το πρίσμα του ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ. 

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τους κανόνες που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με διεθνές εμπόριο. Στο μάθημα αναλύονται οι βασικοί κανόνες της διεθνούς σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών (Βιέννη 1980), οι εμπορικοί όροι που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπορίου όπως έχουν υιοθετηθεί το 2000 από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (π.χ. CIF, FOB), οι κανόνες του ηλεκτρονικού εμπορίου διεθνώς, στην ΕΕ και στην Ελλάδα και οι κανόνες της διεθνούς διαιτησίας. Επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζονται η προστασία του καταναλωτή, η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και ειδικές διατάξεις για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές και την εκτέλεση αποφάσεων σε εμπορικές υποθέσεις.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση με βασικές έννοιες του δικαίου διεθνών συναλλαγών όσον αφορά το διεθνές εμπόριο προϊόντων, 

- Τρόποι επίλυσης ζητημάτων σχετιζόμενα με το διεθνές εμπόριο μεταξύ εμπόρων με έδρα σε διαφορετικά κράτη ex ante / ex post.   

- Εξοικείωση με τον εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων για τη νομοθεσία και νομολογία των διεθνών συμβάσεων. 

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει των κανόνων, των αρχών και των δικαιωμάτων στο πλαίσιο του διεθνούς και ευρωπαίκού δικαίου διεθνών συναλλαγών   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για εύρεση διεθνών συμβάσεων, κανονισμών και οδηγιών της ΕΕ και σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας. 

- Αντίληψη και εκμάθηση των κανόνων και των τρόπων επίλυσης διαφορών

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των αξιών, των αρχών, των θεσμών, των πηγών του δικαίου διεθνών συναλλαγών

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω των ατομικών εργασιών του μαθήματος. 

Κουτσουπιάς Νικόλαος   

Περιγραφή

To μάθημα είναι εισαγωγικό στις τεχνολογίες και υποδομές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μελετώνται οι διαδικασίες σχεδίασης, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών και δικτυακών παρουσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Ηλεκτρονική Διαφήμιση και το κινητό εμπόριο (m-commerce). Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται  με τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες διαδικτύου και WEB για την υποστήριξη του ΗΕ και έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τα βήματα για την ανάπτυξη και υλοποίηση  μιας παρουσίας ΗΕ με χρήση λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

Περιγραφή

Εισαγωγή στη λογιστική, Γενικές λογιστικές αρχές, λογιστικές καταστάσεις, γενικό-αναλυτικό καθολικό και λογαριασμοί, διάκριση λογαριασμών με βάση το περιεχόμενο, Ημερολόγιο, Ισοζύγιο, Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), εγγραφές τέλους χρήσης, κατάρτιση ομαδοποιημένων λογιστικών καταστάσεων, λογιστική τυποποίηση (λογιστικό σχέδιο), συνοπτική παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και οι βασικές του αρχές.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Να γνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής των "Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων" και τις κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους.

- Να περιγράφουν τα απαιτούμενα λογιστικά αρχεία που τηρούνται στα απλογραφικά και διπλογραφικά λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων. 

- Να επιλέγουν την αναγκαία έκδοση παραστατικών πωλήσεων. 

- Να κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού τιμολογίου, τη αυθεντικότητας του τιμολογίου και της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος.

Σκεύας Ιωάννης   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε μαθηματικές έννοιες του Διαφορικού και του
Ολοκληρωτικού λογισμού και των εφαρμογών αυτών των εννοιών σε αντικείμενα που
άπτονται της οικονομικής επιστήμης. Η διδακτική διαδικασία του μαθήματος στοχεύει
στην καλύτερη και πληρέστερη χρήση των διδακτέων μαθηματικών εννοιών σε
προβλήματα τα οποία άπτονται του προγράμματος σπουδών τους. Το μάθημα συζητά με
διεξοδικό τρόπο τα εξής θέματα:

-Μονοτονία - Ακρότατα - Κοίλα - Σημεία καμπής - De l’ Hospital -Τύπος Taylor
Α. Ακρότατα και εύρεση ακρότατων.
Β. Κοίλα και σημεία καμπής.
Γ. Όρια και παράγωγος (De l' Hospital).
Δ. Πολυωνυμική προσέγγιση (τύπος Taylor).
Ε. Εφαρμογές των παραγώγων στη Διοίκηση και Οικονομία.

- Διαφορικός Λογισμός πολλών μεταβλητών.
Α. Οριζόντιες τομές της επιφάνειας z = f(x, y) (ισοσταθμικές).
Β. Κατακόρυφες τομές της επιφάνειας z = f(x, y).
Γ. Μερικές παράγωγοι.
Δ. Παραγώγιση σύνθετων συναρτήσεων.
Ε. Πλεγμένες συναρτήσεις και παραγώγιση.
Ζ. Συστήματα πλεγμένων εξισώσεων και παραγώγιση-Jacobian ορίζουσα.
Η. Οι ομογενείς συναρτήσεις
Θ. Συναρτησιακή εξάρτηση συναρτήσεων
Ι. Μέγιστα, ελάχιστα και σαγματικά σημεία της συναρτήσεως f(x, y)

- Ολοκληρωτικός Λογισμός.
Α. Αόριστο ολοκλήρωμα της f(x).
Β. Κανόνες ολοκλήρωσης και ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων
Γ. Εφαρμογές αορίστου ολοκληρώματος στη Διοίκηση και Οικονομία.
Δ. Ορισμένο ολοκλήρωμα της f(x).
Ε. Υπολογισμός εμβαδού καταλλήλου χωρίου.
Ζ. Εμβαδόν επίπεδου χωρίου.
Η. Εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος στη Διοίκηση και Οικονομία.
Θ. Γενικευμένα ολοκληρώματα

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Χρήση μαθηματικών εννοιών σε προβλήματα της οικονομικής επιστήμης. 

- Κατανόηση νέων μαθηματικών εννοιών.

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων.   

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.  Δεργιαδές Θεολόγος   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των εννοιών και των βασικών υποδειγμάτων
της μακροοικονομικής θεωρίας, και τα οποία αποτελούν θεμέλιο για την περαιτέρω
ενασχόληση των φοιτητών με το αντικείμενο της μακροοικονομικής. Επίσης, το μάθημα
αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα εργαλεία στατικής ανάλυσης που
απαιτούνται για την κατανόηση των βασικών θεωρητικών μακροοικονομικών
υποδειγμάτων τα οποία αποτελούν και τον πυρήνα της μακροοικονομικής.
Τα ζητήματα που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων έχουν ως εξής:

- Εισαγωγή
Α. Μία ανασκόπηση της παγκόσμιας οικονομίας.
Β. Μια ανασκόπηση του περιεχομένου του μαθήματος.

- Βραχυχρόνια ανάλυση
Α. Η αγορά των αγαθών.
Β. Η αγορά χρήματος.
Γ. Η αγορά αγαθών και η αγορά χρήματος μαζί. Το υπόδειγμα IS-LM.

- Μεσοπρόθεσμη ανάλυση
Α. Η αγορά των εργασίας.
Β. Όλες οι αγορές μαζί. Το υπόδειγμα AS-AD.
Γ. Καμπύλη Phillips, το φυσικό επίπεδο της απασχόλησης και πληθωρισμός.
Δ. Η κρίση (2008).

- Μακροχρόνια ανάλυση
Α. Tα stylized facts της μακροοικονομικής.
Β. Αποταμίευση, συσσώρευση κεφαλαίου και παραγωγή.
Γ. Τεχνολογική πρόοδος και ανάπτυξη.
Δ. Τεχνολογική πρόοδος: βραχυχρόνια, μεσοπρόθεσμα και μακροχρόνια.

- Προσδοκίες
Α. Προσδοκίες τα βασικά εργαλεία.
Β. Αγορές χρήματος και προσδοκίες.
Γ. Προσδοκίες, κατανάλωση και επένδυση.
Δ. Προσδοκίες, εισόδημα και οικονομική πολιτική.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Κατανόηση των εννοιών και των βασικών υποδειγμάτων της μακροοικονομικής.

- Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων στατικής ανάλυσης.

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των μακροοικονομικών υποδειγμάτων.

- Απόκτηση βασικών γνώσεων για την περαιτέρω ενασχόληση με την προχωρημένη μακροοικονομική.

- Κατανόηση της σύνδεσης των θεωρητικών υποδειγμάτων με τα εμπειρικά ευρήματα και την άσκηση κατάλληλης οικονομικής πολιτικής.

- Καλλιέργεια και ανάπτυξη κριτικής οικονομικής σκέψης.

Σκεύας Ιωάννης   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων αγοράς καθώς και του σχηματισμού τιμών. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με σειρά ασκήσεων που υποβοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση και εμπέδωση των σχετικών αναλυτικών εργαλείων. Τα θέματα που μελετώνται είναι: Προσφορά, Ζήτηση, Τέλειος Ανταγωνισμός, Ανάλυση Μερικής Ισορροπίας, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Αγορές Συντελεστών, Μονοψώνιο, Συγκριτική Στατική Ανάλυση στο Πρόβλημα του Παραγωγού και Ανάλυση Γενικής Ισορροπίας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της μικροοικονομικής θεωρίας

- Γνώσεις για να κατανοούν, διακρίνουν και να περιγράφουν έννοιες που αφορούν τις θεμελιώδης έννοιες της μικροοικονομικής ανάλυσης

- Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να συνδέουν το θεωρητικό πλαίσιο της Μικροοικονομικής με προβλήματα που αφορούν στην μορφή της αγοράς και στη λειτουργία τους. 

- Εξοικείωση με την έννοια και ανάλυση προβλημάτων μεγιστοποίησης του κέρδους

-Ικανότητα να κατανοούν, να αναλύουν πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που να αφορούν προβλήματα στη λειτουργία των αγορών σε συνάφεια με τη μορφή της αγοράς. 

Μπιτζένης Αριστείδης   

Περιγραφή

Στο συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται μία ανάλυση του παγκόσμιου επιχειρησιακού περιβάλλοντος σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι αλλαγές που προέκυψαν και θα προκύψουν στο επιχειρηματικό/ επιχειρησιακό περιβάλλον της διευρυμένης Ευρώπης. Το συγκεκριμένο μάθημα επίσης ασχολείται με το θέμα των Ξένων ?μεσων Επενδύσεων αλλά και των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Ασχολείται επιπλέον με την μελέτη της δραστηριότητας των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης - παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Επίσης πραγματοποιείται μία ανάλυση με κριτικό πνεύμα στην Μακροοικονομική Πολιτική και σε όλα τα καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως αυτών των σταθερών και των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αναλύεται η συναλλαγματική ισοτιμία και η οικονομική πολιτική στο πλαίσιο αυτό. Αναλύονται οι Ξένες άμεσες Επενδύσεις και οι επιπτώσεις αυτών σε μια ανοικτή οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο φαινόμενο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και στην κριτική αξιολόγηση του φαινομένου. Τέλος, αναφερόμαστε στην Παγκοσμιοποίηση ως 'όργανο' Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και αναλύουμε τη δύναμη της πολυεθνικής στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Ανάλυση πραγματικών  και νομισματικών πτυχών του θέματος της μακροοικονομικής πολιτικής της ανοικτής οικονομίας, διαμορφώνοντας έτσι βήμα προς βήμα ένα ενιαίο πλαίσιο για τις παραδοσιακές ιδέες αλλά και τα πρόσφατα πορίσματα και τις αναλύσεις για τα θέματα μακροοικονομικής πολιτικής στις προηγμένες χώρες, στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στις χώρες της Κεντρικής και Aνατολικής Eυρώπης.

- Ανάλυση επενδυτικών δραστηριοτήτων των πολυεθνικών στο πλαίσιο του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον της Ευρώπης και ιδίως στη περιοχή της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης.

- Κατανόηση των επενδυτικών αλλαγών που έχουμε στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα - Περιγραφή και ανάλυση των καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών

- Κατανόηση και ανάλυση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης

- Κατανόηση των ξένων άμεσων επενδύσεων

- Περιγραφή και ανάλυση του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος

- Περιγραφή και ανάλυση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

- Περιγραφή και ανάλυση του Βαλκανικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Μπιτζένης Αριστείδης   

Περιγραφή

Η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της αγοράς για χώρες με κεντρικά διοικούμενες οικονομίες αποτελεί μια επίπονη διαδικασία με ποικίλες πτυχές αλλά και επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Επιχειρείται μία σύγχρονη, πλήρη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των εναλλακτικών μεταρρυθμιστικών μοντέλων που μπορούν να υιοθετηθούν από χώρες που επιθυμούν να ακολουθήσουν το δρόμο του μετασχηματισμού των οικονομιών τους σε οικονομίες της αγοράς. Η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της αγοράς για χώρες με κεντρικά διοικούμενες οικονομίες αποτελεί μια επίπονη διαδικασία με ποικίλες πτυχές αλλά και επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Αναλύονται οι θεωρίες της οικονομικής μετάβασης, εξετάζοντας πέντε διαφορετικά μοντέλα: θεραπεία σοκ, νεοκλασικό μοντέλο σταδιακής μετάβασης, μετακεϋνσιανό μοντέλο, σοσιαλιστικό μοντέλο της αγοράς, μη πλουραλιστικό μοντέλο του σοσιαλισμού αγοράς. Μέσα από την ανάλυση του κάθε μοντέλου φωτίζονται όλα τα επιμέρους στάδια εφαρμογής του, καθώς και στοιχεία όπως η ταχύτητα και ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, η πολιτική και ιδεολογική δομή, οι αρχικές συνθήκες, η σταθεροποίηση και απελευθέρωση των τιμών, το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, η νομισματική και κοινωνική πολιτική και το κόστος της μετάβασης. Επίσης, εξετάζεται η ταχύτητα μετάβασης από μία προγραμματισμένη οικονομία σε μία οικονομία αγοράς και αναπτύσσεται η μεθοδολογία ανίχνευσης της βέλτιστης ταχύτητας με την οποία οι οικονομίες σε μετάβαση θα προσεγγίσουν τις ευρωπαικές οικονομίες. Αναλύονται οι κάτωθι προσεγγίσεις: σοκ προσέγγιση (soc therapy ή big bang approach), βαθμιαία προσέγγιση (gradual approach), μικτή προσέγγιση (mixed bang approach) καθώς και η προσέγγιση των Papapanagos και Sanfey. Οι προσεγγίσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών, τις ιδιωτικοποιήσεις, το συντονισμό μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, την αγορά εργασίας και τις ροές μετανάστευσης. Η μεθοδολογία η οποία αναπτύσσεται έχει άμεση εφαρμοστικότητα στην σύγκλιση αναπτυσσόμενων οικονομιών όπως αυτή της Ελλάδας με αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Κατανόηση των οικονομικών της μετάβασης

- Κατανόηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που έλαβε χώρα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, Κίνα, Ασία κτλ (1980-90).

- Ανάλυση των εναλλακτικών μοντέλων μεταρρύθμισης - Ανάλυση του ρυθμού μεταρρύθμισης 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font