Πρόγραμμα Σπουδών


 • ΔΕΣ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΔΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
5ο Εξάμηνο
ΔΕΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  (ΔΕ5013)
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
  (ΔΕ5018)
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
  (ΔΕ5016)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  (Δ16013)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  (ΔΕ5002)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)
  (ΔΕ5007-1)
 • Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
  (ΔΕ5021)
 • ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  (ΔΕ5017)
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  (ΔΕ5014)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  (ΔΕ5001)
 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
  (ΔΕ5006)

Παπαδόπουλος Ιωάννης   

Περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τους τρεις πυλώνες (οικονομικό - κοινωνικό - περιβαλλοντικό) της Πολιτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης της Ε.Ε., μετά τη ριζική αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβώνας το 2005 με την Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ε.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη παρουσίαση της Στρατηγικής Ε.Ε. 2020 στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Το μάθημα εξετάζει διεξοδικά και κριτικά την Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ε.Ε., βασισμένο κυρίως στα σχετικά στρατηγικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010.
Το μάθημα διαιρείται σε μία εισαγωγή και δύο μέρη. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται και αξιολογείται το κοινοτικό μοντέλο της αποκαλούμενης οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ιδίως δε της ζώνης του ευρώ, με έμφαση στο πλαίσιο συντονισμού και πολυμερούς εποπτείας των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών, καθώς και οι Δημοσιονομικές Προοπτικές της Ε.Ε. 2007-2013. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται και εξετάζεται κριτικά η αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβώνας της Ε.Ε., ιδίως δε οι προτεραιότητές της, οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησής της, το αναλυτικό περιεχόμενο των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών Οικονομικών Πολιτικών και Πολιτικών Απασχόλησης της Ε.Ε. 2008-2010, οι συστάσεις ανά κράτος μέλος και η συνολικότερη πορεία της λεγόμενης «Ατζέντας της Λισσαβώνας». Σε αυτό το μέρος επισκοπούμε τις οριζόντιες πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης, συγκεκριμένα α) τις Πολιτικές Απασχόλησης και Κατάρτισης της Ε.Ε., με έμφαση στο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τη δια βίου μάθηση και την «ευελισφάλεια» (flexicurity) ανθρώπινων πόρων, καθώς και στην προσέγγιση της εργασίας στο συνολικό κύκλο ζωής των εργαζομένων, και β) τις Πολιτικές Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της Ε.Ε., ιδίως δε την ολοκληρωμένη πολιτική της Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, με έμφαση στην αναπτυξιακή πτυχή των «πράσινων τεχνολογιών», της οικο-καινοτομίας, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται διεξοδικά οι επιμέρους τομεακές πολιτικές της Ε.Ε. που εμπεριέχονται στην Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ε.Ε. και στη Στρατηγική Ε.Ε. 2020, ήτοι α) η Βιομηχανική Πολιτική και η Πολιτική Επιχειρήσεων και Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., με ιδιαίτερη έμφαση στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στις πολιτικές μείωσης του διοικητικού φόρτου γι' αυτές (Better Regulation), και β) η Πολιτική Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και Καινοτομίας της Ε.Ε.
Βασική μεθοδολογική επιλογή της διδασκαλίας αποτελεί η σταδιακή εξοικείωση των φοιτητών με εργαλεία διαβούλευσης και με διάφορους τύπους εγγράφων εργασίας, κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και διαφόρων άλλων φορέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (γνωμοδοτικών οργάνων, μη κυβερνητικών οργανώσεων κ.άλ.).

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με τη συνεκτική αναπτυξιακή πτυχή όλων των  οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ

- Εξοικείωση με τις «οριζόντιες» στρατηγικές επιλογές της Ε.Ε. που διαχέονται όλο και περισσότερο στις κοινές πολιτικές της Ένωσης

- Συνδυαστική χρήση προτεινόμενης βιβλιογραφίας και στρατηγικών εγγράφων της ΕΕ

- Επίλυση πρακτικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

- Εκμάθηση μεθόδων κατάστρωσης επιχειρηματολογίας

- Εκπόνηση κειμένων επιστημονικής τεκμηρίωσης της πολιτικής δράσης

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας

Παιδή Ρεβέκκα   

Περιγραφή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Πολύπλευρη διεύρυνση γνώσεων για τις Διεθνείς Σχέσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στα Μικρά Κράτη.

- Κατανόηση Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και σύγχρονων ζητημάτων, όπως πχ η οικονομική κρίση και οι διαφορές στην αντιμετώπισή της ανάμεσα στα μικρά ευρωπαϊκά κράτη, η διάσταση θέσεων ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη και διαφορετικές ομάδες κρατών στην Ε.Ε., οι συνέπειες των ασυμμετριών ισχύος εντός της Ε.Ε, κλπ.

- Απόκτηση σαφούς εικόνας της θέσης των μικρών ευρωπαϊκών κρατών στο διεθνές σύστημα και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

- Κατανόηση του πώς τα Ευρωπαϊκά μικρά κράτη έχουν ανταποκριθεί στις διεθνείς προκλήσεις. 

- Ικανότητα κριτικής ανάλυσης συγχρόνων και επίκαιρων θεωρητικών και εμπειρικών ζητημάτων ως προς τις διεθνείς σχέσεις των Μικρών Κρατών στην Ευρώπη. 

Χρυσανθοπούλου Ξακουστή   

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα ασχολείται με τις διαβαλκανικές οικονομικές σχέσεις πριν και μετά το 1989. Αναλύεται η μετάβαση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις χώρες της ΝοτιοΑνατολικής (ΝΑ) Ευρώπης και στις σχέσεις των Βαλκανικών χωρών κατά την κομμουνιστική περίοδο ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται η ανάλυση της λειτουργίας του οργανισμού της ΚΟΜΕΚΟΝ (CMEA). Επίσης, παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στη διάλυση της ΚΟΜΕΚΟΝ καθώς και αυτοί που οδήγησαν τις χώρες της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης σε μακροοικονομική αστάθεια κατά τα χρόνια της μετάβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις αρχικές αρνητικές οικονομικές συνθήκες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στην πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, του εμπορίου και του ΑΕΠ γενικότερα. Στο πλαίσιο ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων της ΝΑ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην έλλειψη δυτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Βαλκανική ενδοχώρα. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται σημαντική αναφορά στο ελληνικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα, γίνεται ανάλυση των λόγων που θεωρούνται ότι οδήγησαν τις ανεπτυγμένες χώρες και κυρίως αυτές της Δυτικής Ευρώπης να απέχουν επιχειρησιακά και επενδυτικά από τη ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στους λόγους που θεωρούνται σημαντικοί και επομένως καθυστέρησαν το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων στις χώρες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό οι λόγοι καθυστέρησης της μετάβασης των χωρών της Βαλκανικής στην οικονομία της αγοράς, καθώς και οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης υστερούν σε οικονομική ανάπτυξη αλλά και σε προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και ιδίως αυτών της Κεντρικής Ευρώπης, παρουσιάζονται.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Κατανόηση των διαβαλκανικών οικονομικών σχέσεων

-Κατανόηση θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης

-Κατανόηση των διαβαλκανικών οικονομικών σχέσεων.

- Ανάλυση των λόγων που καθυστέρησαν το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων στις χώρες αυτές 

- Λόγοι καθυστέρησης της μετάβασης των  χωρών της ΝοτιοΑνατολικής  Ευρώπης στην  οικονομία της αγοράς

- Κατανόηση της Ελληνικής επενδυτικής δραστηριότητας στην ΝΑ Ευρώπη

Κιόχος Απόστολος   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών της διαχείρισης και της εκτίμησης των σημαντικότερων οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αναλύεται η έννοια του κινδύνου και μελετάται η διαφορετικότητά της από εκείνη της αβεβαιότητας. Κατηγορίες κινδύνων. Ορισμός διαχείρισης κινδύνων και ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό. Διαχείριση και εκτίμηση κινδύνων επιτοκίου, και ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Πιστωτικός, λειτουργικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Μελετάται η αντιστάθμιση των παραπάνω κινδύνων με την βοήθεια των παραγώγων προϊόντων. Διαχείριση συναλλαγματικών κινδύνων με εσωτερική αντιστάθμιση. Εισαγωγή στην ασφάλιση και κατηγορίες αντασφάλισης. Διαχειριση ασφαλιστικών κινδύνων εταιρειών Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εκμάθηση βασικών εννοιών της διαχείρισης και της εκτίμησης των σημαντικότερων οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

- Δυνατότητα κατανόησης και αναγνώρισης των οικονομικών και ασφαλίσιμων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες, οι ΑΧΕ, οι Ασφαλιστικές και οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Βοσκόπουλος Γεώργιος   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις των Διεθνών Σχέσεων (Ρεαλισμός, Πλουραλισμός), τις σχέσεις κόστους ? οφέλους στη λήψη αποφάσεων, τους προσδιοριστικούς παράγοντες της χάραξης εξωτερικής πολιτικής, τις ευκαιρίες και προκλήσεις που προέκυψαν από τις αλλαγές στη δομή και ισορροπίες του διεθνούς συστήματος μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την ελληνική εξωτερική πολιτική και τις στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας. Αναλύεται το θεωρητικό, πρακτικό και θεσμικό πλαίσιο χάραξης της και οι εγγενείς αδυναμίες της. Η ανάλυση γίνεται σε μακροστρατηγικό επίπεδο στα πλαίσια του εσωτερικού και διεθνούς περιβάλλοντος με βάση τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν τις εναλλακτικές στρατηγικές μέσα από ένα θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο ανάλυσης της εξωτερικής πολιτικής. Σε επίπεδο διμερών σχέσεων αναλύονται οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Βουλγαρία από τον Ψυχρό Πόλεμο μέχρι σήμερα, τα σημεία τριβής και σύγκλισης με την Αλβανία, η ιστορική και ταξική πλατφόρμα διαμόρφωσης του Μακεδονικού ζητήματος, οι μεταβολές στο Βαλκανικό υπο-σύστημα ασφαλείας και ο τρόπος με τον οποίο επηρέασαν την ελληνική εξωτερική πολιτική αλλά και οι προκλήσεις για την Ελλάδα από τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με βασικά εννοιολογικά και οργανωτικά ζητήματα άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

- Μελέτη του θεωρητικού πλαισίου άσκησης εξωτερικής πολιτική

- Μελέτη του πλαισίου άσκησης εφαρμοσμένης εξωτερικής πολιτικής 

- Εξοικείωση με το ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο των διμερών σχέσεων της Ελλάδας με τις όμορες χώρες   

- Εξοικείωση με εννοιολογικά και οργανωτικά ζητήματα που αφορούν το ευρύτερο πλαίσιο συστημικής ανάλυσης 

Μπουτσιούκη Σοφία   Σκιαδάς Δημήτριος   

Περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει στη λειτουργία των κανόνων και του προϋπολογισμού της ΕΕ ως
ένα εργαλείο υποστήριξης των διαρθρωτικών αλλαγών που υλοποιούν τα κράτη μέλη
στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρύθμισης. Το μάθημα διακρίνεται σε
δυο μέρη:
Στην αρχή του πρώτου μέρους εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της ρυθμιστικής
διακυβέρνησης, η έννοια της ρύθμισης ως εργαλείο εφαρμογής πολιτικών, καθώς και τα
είδη και τα μέσα της ρύθμισης. Αυτή η εξέταση εμβαθύνεται περισσότερο με αναφορά
στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Το σχήμα της δημοσιονομικής διακυβέρνησης
της ΕΕ επίσης αποτελεί αντικείμενο εξέτασης. Βασικό στοιχείο του μαθήματος είναι η
ανάλυσης της πιστοποίησης συμβατότητας μεταξύ ρυθμιστικής και δημοσιονομικής
διακυβέρνησης στην ΕΕ, ενώ αναφορά γίνεται και στο σχήμα ελέγχου τήρησης των
ρυθμίσεων σε θεσμικό και δημοσιονομικό επίπεδο.
 Το δεύτερο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάλυση του συνολικού
πλαισίου που έχει θεσπίσει η ΕΕ ώστε τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να
υλοποιήσουν τις εθνικές πολικές μεταρρύθμισης (Στρατηγική Λισσαβόνας εως το
2010, Ευρώπη 2020 από το 2010). Δίδεται έμφαση στις επιλογές που κάνουν τα
Κράτη Μέλη στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Το μάθημα
περιλαμβάνει μια ανάλυση της διαχείρισης των πόρων που διαθέτει η ΕΕ προς τα
κράτη μέλη ώστε να τα υποστηρίξει στην υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων
μεταρρύθμισης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Ορισμός των διαρθρωτικών πολιτικών και αναφορά των κυριότερων από αυτές.

- Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των διαρθρωτικών δράσεων στην Ευρώπη.

- Ικανότητα περιγραφής των μηχανισμών και των εργαλείων άσκησης εποπτείας και εφαρμογής διαρθρωτικών πολιτικών στην Ε.Ε.

- Ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δράσεις διαχείρισης διαρθρωτικών πολιτικών ως ερευνητές, ως πολίτες και ως επαγγελματίες. 

Σεραφείμ Παύλος   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Μποζίνης Αθανάσιος   

Περιγραφή

Τεχνολογικές επαναστάσεις (Αγροτική, Βιομηχανική, Κοινωνία της Πληροφορίας), Τεχνολογία ως συντελεστής ισχύος και ανάπτυξης. Ψυχρός Πόλεμος και δημιουργία του Διαδικτύου, Κράτη και διεθνής ανάπτυξη στην Ψηφιακή εποχή. Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) και Κυβερνοπόλεμος (Cyber wars). Κράτη και Social Media: Ψηφιακή Δημόσια διπλωματία και Διεθνής Ψηφιακή Προπαγάνδα. Σύγχρονη Στρατιωτική Τεχνολογία. Παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις της Ρομποτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης (home ? health - military Robotics - Drones), Ευφυή Συστήματα και λήψη αποφάσεων - διαχείριση κρίσεων. Διεθνής ανάπτυξη και παγκόσμιοι κίνδυνοι από την χρήση της Βιοτεχνολογίας και Γενετικής: DNA και εμπορευματοποίηση - Βιολογικοί πόλεμοι - Φαρμακευτικές πολυεθνικές και κράτη, βιοτεχνολογία τροφίμων, παγκόσμιες επιδημίες και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Περιβαλλοντικές τεχνολογίες για διεθνή ανάπτυξη και για την κλιματική αλλαγή.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με βασικές αρχές της επιστήμης και Τεχνολογίας στις Διεθνείς Σχέσεις.

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο των Νέων Τεχνολογιών - Κυβερνοχώρου 

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων. 

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών υποδειγμάτων της Υψηλής Τεχνολογίας. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας

Κουτσουπιάς Νικόλαος   

Περιγραφή

Στο παρόν μάθημα επιχειρείται μια εισαγωγική προσέγγιση στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ποιοτικής έρευνας με αναφορές στις πιο διαδεδομένες μεθόδους και τεχνικές του χώρου και χρήση συναρτήσεων λογισμικού ανοικτού κώδικα, και συγκεκριμένα της γλώσσας R. Πρόκειται για εξαιρετικά δημοφιλή και τεκμηριωμένη γλώσσα με πρόσθετες βιβλιοθήκες ειδικά ανεπτυγμένες για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής διόγκωσης και ανοικτής διάθεσης μη δομημένων δεδομένων, κυρίως κειμένων και εγγράφων, αλλά και οπτικοακουστικών αρχείων αναρτημένων στο διαδίκτυο. Εξεταζονται μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου (content analysis), ανάλυσης αισθήματος (sentiment analysis), Ιστοσυγκομιδής (web crawling), και ανάλυσης κοινωνικών δικτύων (social network analysis).

Κωνσταντινίδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη συμπεριφοριστική προσέγγιση στη μελέτη των πολιτικών φαινομένων, αντικείμενο της οποία είναι συνηθέστερα η αλληλεπίδραση των πολιτικών ελίτ και των μαζών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εκλογική συμπεριφορά, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται η εστίαση σε άλλες λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές πολιτικής συμμετοχής, όπως η κομματική συμμετοχή, η κινηματική δράση ή η πολιτική βία. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρητικές αντιπαραθέσεις για τη φύση, τη σημασία και την ερμηνεία της 'κοινής γνώμης' με αναφορές στον τρόπο σχηματισμού της και στην επίδραση των μέσων ενημέρωσης. Τέλος, στο μάθημα παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές τεχνικές μέτρησης της κοινής γνώμης που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον χώρο των δημοσκοπήσεων και της έρευνας αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: https://youtu.be/Si9wFKU-jmo

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές αρχές της Πολιτικής Ανάλυσης

- Εμβάθυνση στη μεθοδολογία της ανάλυσης και της έρευνας της πολιτικής ανάλυσις

- Εξοικείωση με τρέχοντα ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής και Πολιτικής Οικονομίας 

- Πολιτική Ανάλυση μέσω παραδειγμάτων 

Καρβουναράκης Θεοδόσιος   

Περιγραφή

Μελέτη της φύσης και τρόπου άσκησης της σύγχρονης διπλωματίας, με έμφαση στη λειτουργία των διεθνών οργανισμών και χρήση πρακτικών θεμάτων (case studies) που διευκολύνουν την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση με την εξέλιξη της διπλωματικής πρακτικής και τη διαμόρφωση των σχετικών θεσμών.

- Εξοικείωση μέσω παραδειγμάτων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική. 

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων. 

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής.

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font