Πρόγραμμα Σπουδών


 • ΔΕΣ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΔΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
8ο Εξάμηνο
ΔΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ - ΚΥΒΕΡΝΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
  (Δ1-28015)
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
  (Δ28003)
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
  (Δ28002)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. II: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)
  (Δ28004)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  (Δ28006)
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
  (Δ28013-1)
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
  (Δ28012-1)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET)
  (Δ1-28013)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
  (Δ28005)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  (Δ1-28014)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
  (Δ28001)
 • ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  (Δ27016)
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ
  (Δ18016)
 • ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  (Δ28007)

Μποζίνης Αθανάσιος   

Περιγραφή

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των επιπτώσεων της Παγκόσμια Υγείας και των Βιολογικών Κινδύνων - Απειλών στα κράτη. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι Παγκόσμιες Οικονομικές και Πολιτικές επιπτώσεις της Υγείας και της Βιοτεχνολογίας (Νέες Ασθένειες, Επιδημίες, Δημόσια Υγεία, Φάρμακα - Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και Πρόληψη), και οι Πολιτικές Ασφάλειας (Biosecurity Policy) των κυβερνήσεων, απέναντι σε Βιολογικές Απειλές και Βιολογικούς Κινδύνους (Επιδημίες και Βιοτρομοκρατία). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Παγκόσμια Συνεργασία των κρατών και στον ρόλο των Διεθνών Οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ? World Health Organization), με σκοπό την αποτελεσματική Διακυβέρνηση της Παγκόσμιας Υγείας και την αντιμετώπιση των Παγκόσμιων Προβλημάτων Υγείας λόγω της Παγκόσμιας Ανάπτυξης ? Κλιματικής Αλλαγής ? Φτώχειας ? Πολεμικών Συρράξεων και Μετανάστευσης. Τέλος θα αναλυθούν θέματα Δημόσιας Πολιτικής της Υγείας (Public Health Policy) στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος.

•  Ιστορική αναδρομή της Ιατρικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και εισαγωγή στην Δημόσια Υγεία.
•  Δημόσια Υγεία και Βασικά Χαρακτηριστικά Νόσων του Πληθυσμού.
•  Κράτη, Παγκόσμια Ανάπτυξη και Δείκτες Υγείας ? Ταξινόμηση κρατών.
•  Παγκοσμιοποίηση και Παγκόσμια Ανάπτυξη - Φτώχεια και Λοιμώδες Νόσοι.
•  Βιολογικές Απειλές ? Βιολογικοί Κίνδυνοι και Πολιτικές Βιοασφάλειας.
•  Βιοτρομοκρατία, Βιολογικά όπλα και Βιολογικός Πόλεμος.
•  Τεχνολογικά Αντίμετρα και Στρατηγικές αντιμετώπισης της Βιοτρομοκρατίας.
•  Μαζικές Καταστροφές - Ιατρική των Καταστροφών και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας.
•  Επιδημίες, Μέτρα Πρόληψης και Διεθνής Επιδημιολογική Επιτήρηση.
•  Διεθνείς Οργανισμοί ? Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ? Ε.Ε. και Ελλάδα.
•  Διεθνής Πολιτική Οικονομία της Υγείας και Διπλωματία της Παγκόσμιας Υγείας (Global Health Diplomacy).

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με βασικές αρχές Δημόσιας Υγείας και εφαρμογή αυτών.

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της Βιοασφάλειας και της Παγκόσμιας Υγείας.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών παγκόσμιων δεδομένων σε θέματα διεθνούς Ανάπτυξης και Υγείας. 

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Βασιλειάδης Νικόλαος   Μπέλλου Φωτεινή   Σπυρόπουλος Γεώργιος   

Περιγραφή

Στο μάθημα αναλύονται οι Διεθνείς Σχέσεις των χωρών της Βαλκανικής (Νοτιοανατολικής Ευρώπης) ξεκινώντας από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ως τις μέρες μας. Αναλύονται οι διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας των συγκεκριμένων χωρών καθώς και οι τάσεις διάσπασης και αποδόμησης κρατών. Εξετάζονται οι σύγχρονες στρατηγικές προτεραιότητες των χωρών της περιοχής καθώς και οι εξωτερικές τους σχέσεις. Η εξωτερική πολιτική του κάθε κράτους εξετάζεται τόσο ως αυτόνομη δράση όσο και ως συστατικό στοιχείο συγκεκριμένων περιφερειακών πρωτοβουλιών ή οργανισμών.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Γνώση και ανάλυση της Σύγχρονης βαλκανικής ιστορικής πραγματικότητας. 

- Ικανότητα περιγραφής των σημαντικότερων γεγονότων της ιστορικής και διεθνοπολιτικής πραγματικότητας των βαλκανικών κρατών 

- Ιχνηλάτηση των κυριότερων διαδράσεων των δρώντων του βαλκανικού διεθνούς υποσυστήματος, μέσα διεθνές περιβάλλον. 

- Κατανόηση των αποφάσεων,  επιλογών, πρωτοβουλιών των πρωταγωνιστών της βαλκανικής ιστορίας, σε συνάρτηση με το διεθνοπολιτικό περιβάλλον και τα διεθνή συμφέροντα.

- Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών εθνικών, πολιτικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των πρωτοβουλιών και των δράσεων των πρωταγωνιστών της ιστορίας των βαλκανικών κρατών σε διεθνολογικό οντολογικό επίπεδο. 

- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της περιοδολογικής εξιστόρησης της σύγχρονης  ιστορικής και πολιτικής βαλκανικής πραγματικότητας. 

Σπυρόπουλος Γεώργιος   

Περιγραφή

Οι κεντρικοί άξονες του μαθήματος εστιάζονται στην ιστορική αναδίφηση του φαινομένου του Τρίτου Κόσμου, στις ιδεολογικές επιρροές καθώς και στις πολιτικές του εκφάνσεις. Περαιτέρω σε ξεχωριστά κεφάλαια αναλύονται οι εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, στον αραβο-μουσουλμανικό κόσμο, στην Ασία και στην υποσαχάρια Αφρική από την εποχή της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Κατανόηση των εννοιών του αναπτυσσόμενου κόσμου μέσω διεπιστημονικής έρευνας 

- Εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες και τις θεωρίες που περιγράφουν το φαινόμενο «Τρίτος Κόσμος».   

- Εξοικείωση με το ιστορικό υπόβαθρο της ανάδυσης και εξέλιξης της «περιφέρειας» του διεθνούς συστήματος   

- Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και συνδυασμός θεωρητικής και εμπειρικής διάστασης των διεθνών φαινομένων

- Ανάπτυξη δυνατοτήτων ανάλυσης των   διαφόρων παραμέτρων του φαινομένου του Τρίτου Κόσμου.

- Ενίσχυση της δημιουργικότητας αναφορικά με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων 

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση των πολιτικών της ΕΕ και του αντίκτυπού τους στην Ελλάδα. Εξετάζεται: α) η τελωνειακή ένωση, β) η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στην Ενιαία Αγορά τόσο με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γ) οι συνοδευτικές πολιτικές της Ενιαίας Αγοράς όπως η ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, η πολιτική προστασίας των καταναλωτών, η ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική και η πολιτική των μεταφορών.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση με βασικές έννοιες του ουσιαστικού δικαίου της ΕΕ 

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και με τις πολιτικές της ΕΕ.   

- Εξοικείωση με τον εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δεδομένων για τη νομοθεσία και νομολογία της ΕΕ. 

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει των κανόνων στο πλαίσιο της ΕΕ.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για εύρεση νομοθεσίας και νομολογίας της ΕΕ. 

- Αντίληψη και εκμάθηση του δικαστικού συστήματος της ΕΕ με την εικονική δίκη

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ και των αποφάσεων του δικαστηρίου της ΕΕ 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω της τεχνικής της εικονικής δίκης και των εργασιών του μαθήματος, ατομικές ή ομαδικές.   

 

Χαϊνογλου Καλλιόπη   

Περιγραφή

Γενικά περί διπλωματίας. Η διπλωματία σε ιστορική εξέλιξη. Η ιδιότητα του διπλωμάτη: προϋποθέσεις κατά το ελληνικό δίκαιο. Οι πηγές του διπλωματικού δικαίου: έθιμο, διεθνείς συμβάσεις, εσωτερικό δίκαιο. Οι διακρατικές διπλωματικές σχέσεις. Έναρξη των διπλωματικών σχέσεων. Καθήκοντα της διπλωματικής αποστολής. Προνόμια και ασυλίες των διπλωματών. Persona non grata: Τερματισμός των διπλωματικών σχέσεων. Προξενικές σχέσεις. Το διεθνές καθεστώς των προξένων. Διαφορές μεταξύ προξένων και διπλωματών. Αποστολή προξένων. Προνόμια και ασυλίες. Οι ειδικές αποστολές. Η διεθνής προστασία των διπλωματών με ειδικές συμβάσεις. Διπλωματία και Διεθνείς Οργανισμοί.Η Διπλωματία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του διπλωματικού και προξενικού δικαίου

- Επίλυση ζητημάτων σχετικά  με ειδικά θέματα διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων

-  Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης της διεθνούς πρακτικής των κρατών και των διεθνών οργανισμών

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την εκπόνηση έρευνας σε ειδικά θέματα στο δίκαιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων

Ζάρρας Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Μπέλλου Φωτεινή   

Περιγραφή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες επίλυσης και διαχείρισης συγκρούσεων με έμφαση στις ειρηνευτικές αποστολές και στις αποστολές σταθεροποίησης κρατών.

- Επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τις αιτίες των ένοπλων συγκρούσεων καθώς και των πολιτικών κρατικής ανοικοδόμησης 

- Εξοικείωση με προβλήματα και αδυναμίες διακυβέρνησης κρατών πριν και μετά το ξέσπασμα ενόπλων συγκρούσεων.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής προκειμένου να αναλυθούν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα διεθνών ενόπλων συγκρούσεων ή κρίσεων. 

- Θεωρητική και πρακτική επαλήθευση θεωριών διεθνών σχέσεων και επίλυσης συγκρούσεων. 

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω της αξιολόγησης των μηχανισμών και εργαλείων πολιτικής για την διαχείριση ή επίλυση ενόπλων συγκρούσεων 

Σκιαδάς Δημήτριος   

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει το θεσμικό πλαίσιο της δημοσιονομικής λειτουργίας του κράτους, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι εξετάζονται θέματα που αφορούν τα δημόσια έσοδα (όπως η φορολογία και τα δημόσια δάνεια) και τις δημόσιες δαπάνες, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των σχετικών μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο (π.χ. προϋπολογισμός, είσπραξη εσόδων, διενέργεια δαπανών, έλεγχος διαδικασιών, κλπ), και γενικότερα το μοντέλο δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ελλάδας. Παράλληλα εξετάζεται το δημοσιονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό έχει διαρθρωθεί με σημείο αναφοράς τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με έμφαση σε θέματα όπως η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ (σύστημα ίδιων πόρων), οι αρχές του προϋπολογισμού, η διαδικασία επί του προϋπολογισμού, η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και η καταπολέμηση της απάτης και των συναφών αδικημάτων.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της δημοσιονομικής επιστήμης.

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη χωρική διάσταση της δημοσιονομικής δραστηριότητας της ΕΕ.   

- Εξοικείωση με τον εντοπισμό και χρήση πραγματικών δεδομένων για τη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ. 

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

- Αντίληψη και εκμάθηση ελεγκτικών μεθόδων δημοσιονομικής δράσης.

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την δημοσιονομική δράση της ΕΕ. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Μικέλης Κυριάκος   

Περιγραφή

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αιτιών, των σκοπών και των μεθόδων που τα κράτη δημιουργούν ή λαμβάνουν μέρος σε περιφερειακές οικονομικές & πολιτικές ενώσεις.  Αλλιώς, πώς η συμμετοχή των κρατών σε περιφερειακούς συνασπισμούς σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των στόχων τους (π.χ. ανάπτυξη και επιβίωση);
Συγκεκριμένα, λαμβάνει χώρα η ανάλυση: α) ειδικών θεμάτων εθνικής και υπερεθνικής ολοκλήρωσης (πέραν του ευρωπαϊκού μοντέλου), β) της διεθνούς πολιτικής και οργάνωσης σε όρους (περιφερειακών) συστημάτων και συμπλεγμάτων περιφερειακής ασφάλειας, γ) του πώς  οι ενώσεις αυτές διαμορφώνουν ή και επηρεάζουν τις παγκόσμιες εξελίξεις, & δ) της σχέσης περιφερειοποίησης και παγκοσμιοποίησης.  Στο πλαίσιο των
αναπτυσσόμενων στο μάθημα επιστημονικών προβληματισμών & εργαλείων, δίνεται περιπτωσιολογική έμφαση σε οντότητες όπως ενδεικτικά η Ένωση των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), ο Αραβικός Σύνδεσμος, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου,  ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, η Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης κ.α.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με βασικές έννοιες της θεματικής επί της σχέσης της περιφερειακής οργάνωσης, πολιτικής, συνεργασίας και πολιτικής  και εφαρμογή αυτών.

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με τη διεθνή πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών δειθνο-πολιτικών και διεθνο-οικονομικών δεδομένων. 

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Δημιουργία και εκτίμηση θεωρητικά συνεπών διεθνο-πολιτικών εξειδικεύσεων. 

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.

- Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών διεθνο-πολιτικών επιχειρημάτων και προβληματικών με ειδική αναφορά στον περιφερισμό και την (υπερ) εθνική ολοκλήρωση. 

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της διεθνούς πολιτικής και διεθνούς πολιτικής οικονομίας με επίκεντρο τη συνεργασία και την ολοκλήρωση.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας 

Βοσκόπουλος Γεώργιος   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Καρβουναράκης Θεοδόσιος   

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στη δομή και τη λειτουργία του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος (ρόλος και αλληλεπιδράσεις προέδρου, κοινοβουλίου, δικαστηρίων, κοινής γνώμης, ομάδων συμφερόντων, media) και μια ειδικότερη αναφορά στους μηχανισμούς και τους παράγοντες που διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική. Στη συνέχεια γίνεται ιστορική επισκόπηση των διεθνών σχέσεων της χώρας κατά τον 20ο αι. με στόχο να γίνουν κατανοητά οι επιδιώξεις και τα αποτελέσματα των διεθνών εμπλοκών της.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Βασική γνώση του πολιτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

- Γενικές αρχές για τη λειτουργία της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. 

- Ιστορική επισκόπηση σημαντικών γεγονότων και περιόδων της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής κατά τον 20ο αιώνα.

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την αποτίμηση γεγονότων και πολιτικών. 

- Γνώση της δικαιολογητικής βάσης της δομής του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος. 

- Επισήμανση παραγόντων που διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

Κωνσταντινίδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει τους τρόπους χρήσης τεχνικών προώθησης υποψηφίων και κομμάτων από τους ειδικούς της πολιτικής επικοινωνίας με έμφαση στην παραγωγή και στη διάχυση μηνυμάτων στο εκλογικό ακροατήριο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση πλατφορμών όπως το Facebook, το Twitter και του Youtube ως καναλιών διάχυσης της πολιτικής διαφήμισης, καθώς και στην επίδραση των νέων αυτών καναλιών επικοινωνίας στον σχεδιασμό ενός πλάνου εκλογικής καμπάνιας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: https://youtu.be/OvIuRkheBlU

Σκιαδάς Δημήτριος   

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει το νομικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η ανάλυση γίνεται τόσο σε θεσμικό επίπεδο, δηλαδή εξετάζεται η θέση και επίδραση θεσμικών οργάνων και φορέων της ΕΕ ως προς το θέμα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Eurojust, OLAF, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία), όσο και σε λειτουργικό/επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή εξετάζονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι που αξιοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για τον εντοπισμό περιπτώσεων κακής διαχείρισης πόρων.

Επίσης στο μάθημα αναλύεται η έννοια της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, και η συσχέτιση της με συναφή αδικήματα. Ειδικό βάρος δίδεται σε εργαλεία εντοπισμού, αποτροπής και καταπολέμησης τέτοιων περιπτώσεων.

Παράλληλα θα εξεταστεί η συνεργασία των ευρωπαϊκών φορέων με τις εθνικές αρχές σε θέματα προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ, ενώ θα υπάρξει επισκόπηση και της σχετικής διεθνούς εμπειρίας για την καταπολέμηση της απάτης.

Το μάθημα θα υποστηριχθεί με υλικό από την ΕδραJeanMonnet "Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος" του Τμήματος. Συμπληρωματικά των διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν από τον κάτοχο της Έδρας, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και από προσκεκλημένους ομιλητές, ειδικούς σε θέματα προστασίας δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και σε θέματα ελέγχων κατά της απάτης. Η διδασκαλία θα συμπληρωθεί από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών μέσα από τη εκπόνηση εργασιών, οι οποίες αφού διορθωθούν από τον Κάτοχο της Έδρας, θα παρουσιαστούν από τους ίδιους στους υπόλοιπους φοιτητές και θα ακολουθήσει συζήτηση επί του θέματος (ομάδες συζήτησης).

Διάγραμμα μαθημάτων:

Διάλεξη

Τίτλος

1

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Διακυβέρνηση: Προϋπολογισμός - Έσοδα - Δαπάνες

2

Θεσμικά Όργανα και προστασία οικονομικών συμφερόντων ΕΕ

3

Ευρωπαϊκοί Φορείς προστασίας οικονομικών συμφερόντων ΕΕ

4

Απάτη και άλλα αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων ΕΕ(εννοιολογικά στοιχεία) Ι

5

Απάτη και άλλα αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων ΕΕ(εννοιολογικά στοιχεία) ΙΙ

6

Απάτη εις βάρος των εσόδων της ΕΕ

7

Απάτη εις βάρος των δαπανών της ΕΕ

8

Απάτη και Δημόσιες Συμβάσεις στην ΕΕ

9

Στρατηγική καταπολέμησης απάτης στην ΕΕ

10

Διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου κατά της απάτης στην ΕΕ

11

Διαδικασίες ποινικού ελέγχου κατά της απάτης στην ΕΕ

12

Αξιολόγηση κινδύνου απάτης στην ΕΕ

13

Παρουσίαση εργασιών

 

 

 

Περιγραφή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εμβάθυνση στο πλαίσιο της Πολιτική Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων και της Πολιτικής Οικονομίας των εσωτερικών και εξωτερικών πυλώνων ανάπτυξης και εξέλιξης της τουρκικής εθνικής κυριαρχίας.

- Εισαγωγή στην ιστορία του Τουρκικού κράτους έως και σήμερα.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font