Κανονισμός


Στις 20/07/2018 εγκρίθηκε η επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με το ΦΕΚ 2929/Β' κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθουρ 32 του ν.4485/17 (Α' 114) και από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ισχύει το ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 & 4957/2022.

Το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει για όσους έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

  Παρατίθεται ο ισχύον Κανονισμός του ΜΒΑ:
  • ΦΕΚ 4912/04.08.2023 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΒΑ (Τροποποίηση-Επικαιροποίηση)
   ΑΠΟΦΑΣΗ 5922: Τροποποίηση-επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 5385/2018 απόφασης της Συγκλήτου «Έγκριση του Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA)”, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (Β’ 3609/24.08.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 5674/2020 (Β’ 3590/29.08.2020).
  Στη συνέχεια παρατίθενται όλες οι Τροποποιήσεις του Κανονισμού και της απόφασης επανίδρυσης.
  • ΦΕΚ 4891/03.08.2023 Τροποποίηση/επικαιροποίηση των διατάξεων των άρθρων 6,7,8,10,11,12,13
   ΑΠΟΦΑΣΗ 5921: Τροποποίηση/επικαιροποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8, 10, την προσθήκη άρθρου υπ’ αρ. 11 με τίτλο «Υποτροφίες», την τροποποίηση/επικαιροποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 11 σε 12 «Αναλυτικός Προϋπολογισμός-Κόστος Λειτουργίας» και την αναρίθμηση του άρθρου 12 σε 13 «Μεταβατικές Διατάξεις», καθώς και ένταξη της έκθεσης οργάνωσης της εκπαιδευτικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας ως παράρτημα της υπ’ αρ. 4882/2018 (Β’ 2929) απόφασης της Συγκλήτου με θέμα «Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA)».
  • ΦΕΚ 582/11.02.2022 - Τροποποίηση Άρθρου 6 (ΦΕΚ 2929 Επανίδρυσης)
   ΑΠΟΦΑΣΗ 2366: Τροποποίηση του άρθρου 6 (ΦΕΚ 2929 Επανίδρυσης, όπως έχει ήδη τροποποιηθεί με τα ΦΕΚ 4070, 4439) σχετικά με την επανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA)».
  • ΦΕΚ 4070/22.09.2020 - Τροποποίηση Άρθρου 6 (ΦΕΚ 2929 Επανίδρυσης)
   Τροποποίηση του άρθρου 6 (ΦΕΚ Β’ 2929), σχετικά με την επανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA)».
  • ΦΕΚ 3590/29.08.2020 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΒΑ (Τροποποίηση-Επικαιροποίηση ΦΕΚ 3609)
   ΑΠΟΦΑΣΗ 5674: Η Τροποποίηση-Επικαιροποίηση του Κανονισμού του ΜΒΑ (Αύγουστος 2020) εφαρμόζεται για όσους φοιτητές πραγματοποίησαν την εγγραφή τους από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και έπειτα.
  • ΦΕΚ 4439/03.12.2019 - Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 11 (ΦΕΚ 2929 Επανίδρυσης)
   ΑΠΟΦΑΣΗ 1559: Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 11 (ΦΕΚ Β’ 2929), σχετικά με την επανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA)
  • ΦΕΚ 3609/24.08.2018 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΒΑ -
   ΑΠΟΦΑΣΗ 5385: Ο Κανονισμός εφαρμόζεται για όσους φοιτητές πραγματοποίησαν την εγγραφή τους από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και έπειτα.
  • ΦΕΚ 2929/20.07.2018 -ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΜΒΑ ν.4485/2017-
   ΑΠΟΦΑΣΗ 4882: Επανίδρυση του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) βάσει των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄ 114) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης.
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MBA (Οκτώβριος 2017)
   Ο Κανονισμός (Οκτώβριος 2017) εφαρμόζεται για όσους φοιτητές πραγματοποίησαν την εγγραφή τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος Εαρινό 2017-2018.
  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font