Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας


Εδώ μπορείτε να δείτε την αναθεωρημένη Δήλωση Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας ως τεκμηρίου για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνει και λειτουργεί η οικεία ακαδημαϊκή Μονάδα, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 6/21.12.2023 απόφαση έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font