Πρόγραμμα Σπουδών


 Δομή Προγράμματος

α. Υποχρεωτικά Μαθήματα
β. Μαθήματα επιλογής
γ. Διπλωματική Εργασία (Thesis, Master Dissertation)

Βασικές μαθηματικές γνώσεις, καθώς και δεξιότητες χρήσης Windows, επεξεργασίας κειμένου, χρήσης υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων, πλοήγησης στο διαδίκτυο και συλλογής πληροφοριών, χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων τυπικών δεξιοτήτων ΤΠΕ είναι απολύτως επιθυμητές και χρήσιμες. 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA) είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα (Α και Β εξάμηνα), τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Γ εξάμηνο), η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι δυνατή εφ' όσον έχουν εκπληρωθεί οι ακαδημαϊκές και οικονομικές υποχρεώσεις των δύο πρώτων εξαμήνων καθώς επίσης και η επιτυχής παρακολούθηση του υποχρεωτικού προπαρασκευαστικού μαθήματος της Μεθοδολογίας Έρευνας.

Οι πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – European Credit Transfer System (ECTS) έχουν ως εξής:

 

  Δομή Προγράμματος

α/α

Προπαρασκευατικό Μάθημα Α’ Εξαμήνου

Τύπος

ECTS

1

Μεθοδολογία Έρευνας  [5 διαλέξεις,  15 ώρες]

Υ

-

       

 

α/α

Μαθήματα Α’ Εξάμηνο (30 ECTS)

Τύπος

ECTS

1

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αναλυτική των Αποφάσεων

Υ

6

2

Διοικητικό Μάρκετινγκ

Υ

6

3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Υ

6

4

Διοίκηση Λειτουργιών

Υ

6

5

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

Σύνολο ECTS Α' Εξαμήνου:

30

 

α/α

Μαθήματα Β’ Εξάμηνο (30 ECTS)

Τύπος

ECTS

1

Διοικητική Λογιστική

Υ

6

2

Στρατηγική Διοίκηση

Υ

6

3

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Υ

6

4

Διοίκηση ΑνθρωπίνωνΠόρων

Υ

6

5

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

Σύνολο ECTS Β' Εξαμήνου:

30

 

α/α

Διπλωματική Εργασία Γ’ Εξάμηνο (30 ECTS)

Τύπος

ECTS

1

Διπλωματική Εργασία   (Thesis) Υ 30

 

   

 

Σύνολο ECTS Γ' Εξαμήνου:

30

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS:

90

 

Για τον υπολογισμό του βαθμού του τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο αριθμό των πιστωτικών μονάδων του μαθήματος ECTS, (ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα και τον συντελεστή βαρύτητας) και το συνολικό άθροισμα των επιμέρους γινομένων, διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (90) που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου.

 • Μαθήματα Α' & Β' εξαμήνου Υποχρεωτικά
 • Μαθήματα Επιλογής
  ΜΒΑ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α' και Β' εξάμηνο)

  *Από τον πίνακα των μαθημάτων επιλογής η ΕΠΣ αποφασίζει ποια μαθήματα θα προσφερθούν προς επιλογή από τους φοιτητές για το Α’ εξάμηνο και ποια για το Β’ εξάμηνο.

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font