Διαδικασία Ορκωμοσίας σε Πρεσβεία στο Εξωτερικό


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο υποψήφιος στέλνει στη γραμματεία την αίτηση ορκωμοσίας του, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε μπορεί να παρευρεθεί στην τελετή. Εάν πρόκειται για σπουδές στο εξωτερικό, καταθέτει πιστοποιητικό φοίτησης και εάν διαμένει μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό λόγω εργασίας, προσκομίζει βεβαίωση εργασιακής σχέσης.

Γνωστοποιεί στη γραμματεία την Πρεσβεία/Προξενείο που θα τελεστεί η ορκωμοσία και τα στοιχεία επικοινωνίας (fax, e-mail, τηλέφωνο).

Καταβάλλει στην πρεσβεία/προξενείο τέλος ύψους 15 ευρώ (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24, 31 Ιανουαρίου 2014, Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμ.16- « Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα»)

                               

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ/ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ

Η γραμματεία στέλνει την καθομολόγηση και το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας στην Πρεσβεία/Προξενείο με κοινοποίηση στον υποψήφιο ώστε να έρθουν σε επικοινωνία για να ορίσουν την ημερομηνία τέλεσης της ορκωμοσίας.

Εφόσον τελεστεί η ορκωμοσία, η Πρεσβεία/Προξενείο στέλνει υπογεγραμμένο το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας και η γραμματεία εκδίδει 2 Αντίγραφα Πτυχίου και 2 Παραρτήματα Διπλώματος, ένα για κάθε χρήση και ένα για αρχές αλλοδαπής, αντίστοιχα.Τα ανωτέρω έγγραφα μπορούν είτε να αποσταλούν στον απόφοιτο με courier (χρέωση παραλήπτη) είτε να τα παραλάβει τρίτο πρόσωπο αντ΄ αυτού, ύστερα από σχετική υπόδειξη του, ειδικά στην περίπτωση που απαιτείται στο αντίγραφο πτυχίου η σφραγίδα της Χάγης.