Διαδικασία Ορκωμοσίας σε Πρεσβεία στο Εξωτερικό


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α στέλνει στη γραμματεία την αίτηση ορκωμοσίας στο εξωτερικό (δειτε συνημμένο αρχείο), επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε μπορεί να παρευρεθεί σε δια ζώσης τελετή. Εάν πρόκειται για λόγους υγείας καταθέτει ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση νοσηλείας. Εαν πρόκειται για σπουδές στο εξωτερικό, καταθέτει πιστοποιητικό φοίτησης και εάν διαμένει μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό λόγω εργασίας, προσκομίζει βεβαίωση εργασιακής σχέσης.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η επικοινωνεί με την Πρεσβεία/Προξενείο που θα τελεστεί η ορκωμοσία για τον ορισμό της ημερομηνίας Ορκωμοσίας και στη συνέχεια γνωστοποιεί την ημερομηνία στη Γραμματεία τΜΕτ προκειμένου να εκδοθούν το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας και το Φύλλο Τελικής Αναλυτικής Βαθμολογίας. 

Γνωστοποιεί επίσης στη γραμματεία την Πρεσβεία/Προξενείο που θα τελεστεί η ορκωμοσία και τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα υπευθύνου, e-mail, τηλέφωνο).

Καταβάλλει στην πρεσβεία/προξενείο τέλος ύψους 15 ευρώ (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24, 31 Ιανουαρίου 2014, Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμ.16- « Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα»)

                               

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ/ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ

Η καθομολόγηση, το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας και το Φύλλο Τελικής Αναλυτικής Βαθμολογίας  αποστέλλονται υπηρεσιακά στην Πρεσβεία/Προξενείο με κοινοποίηση στον υποψήφιο και υπογράφονται κατά την τελετή Ορκωμοσίας ενώπιον του/της εκπροσώπου των Προξενικών Αρχών.

Εφόσον τελεστεί η ορκωμοσία, η Πρεσβεία/Προξενείο στέλνει υπογεγραμμένα το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας και το Φύλλο τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.

Η γραμματεία εκδίδει 2 Αντίγραφα Πτυχίου και 2 Παραρτήματα Διπλώματος, ένα για κάθε χρήση και ένα για αρχές αλλοδαπής, αντίστοιχα.Τα ανωτέρω έγγραφα μπορούν είτε να αποσταλούν στον απόφοιτο με courier (χρέωση παραλήπτη) είτε να τα παραλάβει τρίτο πρόσωπο αντ΄ αυτού, ύστερα από σχετική υπόδειξη του, ειδικά στην περίπτωση που απαιτείται στο αντίγραφο πτυχίου η σφραγίδα της Χάγης.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font